Конкурси за хонорувани преподаватели – архив 2019г.

 

28.10.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика І част – спец. Аграрно инженерство, редовно  обучение, 30 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

2. Аграрна електроника и автоматика І част – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

3. Технология на машиностроенето – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

4. Възобновяеми енергийни източници – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 часа лекции, 10 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

5. Възобновяеми енергийни източници – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 14 часа лекции, 6 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

6. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника – спец. ЕООС,  задочно обучение, 15 часа лекции, 15 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

7. Технология за пречистване на флуиди – спец. ЕООС, задочно обучение,  21 часа лекции, 18 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти;

катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Биологично разнообразие и неговото опазване – спец. ЕООС, редовно обучение, 33 часа лекции и 2 часа за изпитани студенти;

2. Агролесовъдство – спец. Агрономство, редовно обучение, 8 часа лекции и 8 часа упражнения;

3. Агролесовъдство – спец. Агрономство, задочно обучение, 4 часа лекции и 8 часа упражнения;

ОКС „Магистър“

1. Зелена инфраструктура в териториални системи – 6 часа лекции и 8 часа упражнения;

катедра „Биохимия, микробиология и физика“                                  

1. Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в селищни системи – МП „Екология на селищни системи“, 15 часа лекции и 15 часа упражнения

катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство ІІ – спец. Агрономство, редовно обучение 15 часа лекции;

2. Овощарство ІІ – спец. Агрономство, задочно обучение 9 часа лекции;

3. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, редовно обучение, 45 часа лекции, 45 часа упражнения;

4. Лозарство и винарство – спец. Агрономство, задочно обучение, 21 часа лекции, 24 часа упражнения;

5. Съхранение на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, редовно обучение, 20 часа лекции;

6. Съхранение на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, задочно обучение, 100 часа лекции;

7. Фитопатология – спец. Агрономство, редовно обучение, 30 часа лекции,;

8. Фитопатология – спец. Агрономство, задочно обучение, 18 часа лекции.

 

ОКС „Магистър“

1. Производство на посадъчен материал от овощни видове – 18 часа лекции, 21 часа упражнения;

2. Нови методи в производство на посевен и посадъчен материал – 6 часа лекции, 9 часа упражнения;

3. Производство на посадъчен материал от лози – 6 часа лекции, 9 часа упражнения;

4. Карантина на растенията – 6 часа лекции и 6 часа упражнения;

катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“       

ОКС „Магистър“

1. Основи на аграрното право – 6 часа лекции, 9 часа упражнения.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 28.10.2019 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300, Студентски град

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТза учебна 2019/2020 г.

Специалност „Медицина“

1. Дисциплина „Специална хирургия“ – 60 ч. упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 28.10.2019 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 


30.09.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Катедра „Аграрно инженерство“

1. Дисциплина „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ – 30 ч. лекции + 30 ч. упражнения + 5 ч. за изпитани студенти, II курс, специалност ЕООС, редовно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 30.09.2019 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Фармакология, физиология на животните и човека“ за учебна 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Биохимия“ – общ хорариум – 360 часа.

Катедра „Общо животновъдство“ за учебна 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Генетика и развъждане на животните“.

2. Дисциплина „Частно животновъдство“.

Общ хорариум – 360 часа.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 30.09.2019 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации“ – I част, ОКС „бакалавър“ – 15 ч. семинарни упражнения + 15 ч. практически упражнения, VII семестър, специалност „ТГС“, редовно обучение и 8 ч. семинарни упражнения + 7 ч. практически упражнения, задочно обучение.

2. Дисциплина „Управление на техногенния риск в топлоенергетиката или УЕРТ, ДНТЕИ-ИД“, ОКС „магистър“ – 15 ч. упражнения, I семестър, редовно обучение.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 30.09.2019 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181

 

04.07.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

за учебната 2019/2020 г. за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Гериатричен специалист“ на ОКС „професионален бакалавър“ по следните дисциплини:

1. Лечебен масаж – 65 ч.

2. Кинезиология – 15 ч.

3. Патокинезиология – 15 ч.

4. ММТ – 5 ч.

5. Анатомия и биомеханика – 36 ч.

6. Латински език – 75 ч.

7. Хистология – 35 ч.

8. Информатика и информационни системи – 100 ч.

9. Спорт – 180 ч.

10. Медицинска психология – 60 ч.

11. Хистотехника – 32 ч.

12. Клинична оценка при анемични състояния – 20 ч.

13. Вътрешни болести – 120 ч.

14. Долекарска помощ – 60 ч.

15. Вътрешни болести с долекарска помощ – 40 ч.

16. Паразитология – 50 ч.

17. Клинична имунология – 10 ч.

18. Детски болести – 60 ч.

19. Социално и здравно законодателство – 60 ч.

20. Физикална терапия – 258 ч.

21. Нервни болести – 105 ч.

22. Хирургия – 30 ч.

23. Хирургия,ортопедия и травматология – 30 ч.

24. Ортопедия, травматология и ортотика – 90 ч.

25. Образна диагностика – 15 ч.

26. Кожни болести – 15 ч.

27. Психиатрия – 15 ч.

28. Геронтопсихиатрия – 25 ч.

29. Немски език – 60 ч.

30. Геронтология – 30 ч.

31. Гериатрия – 30 ч.

32. Психология и психопатология на стареенето – 30 ч.

33. Сексуалност при възрастни и стари хора – 20 ч.

34. Наставници клинична практика спец.“Рехабилитатор“ – 1680 ч.

35. Наставници клинична практика спец.“Медицински лаборант“ – 200 ч.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 04.07.2019 г.; Телефон за справка: МК – 042/601721 , ул. „Армейска“ 9

 

 


01.07.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2019/2020 година

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”

1. Немски език – 120 часа упражнения за всички специалности

2. Френски език – 60 часа упражнения

3. Биохимия – 300 часа упражнения

4. Социална медицина и медицинска етика – 225 часа упражнения

5. Микробиология – 90 часа упражнения

6. Пропедевтика на вътрешните болести – четири хонорувани асистенти – общо 720 часа упражнения

7. Вътрешни болести и терапия ІІ част – четири хонорувани асистенти за V курс – общо 720 часа упражнения и 180 часа преддипломен стаж

8. Вътрешни болести и терапия І част – пет хонорувани асистенти за ІV курс – общо 900 часа упражнения и 190 часа преддипломен стаж

9. Клинична фармакология – 60 часа упражнения

10. Клинична лаборатория – 480 часа за всички специалности

11. Хигиена – преддипломен стаж /РЗИ/ – 180 часа

12. Професионални болести – 150 часа упражнения

13. Анестезиология и реанимация и интензивно лечение – 300 часа за всички специалности

14. Инфекциозни болести – 200 часа упражнения

15. Епидемиология – 375 часа упражнения за всички специалности и 90 часа преддипломен стаж

16. Хирургически болести – 120 часа упражнения

17. Психиатрия – 71 часа лекции за всички специалности и 60 часа упражнения

18. Съдебна медицина – 300 часа упражнения

19. Студентски спорт – 1200 часа упражнения за всички специалности

20. Офталмология – 450 часа упражнения

21. Физикална терапия – 350 часа упражнения

22. АГ – 360 часа упражнения

23. Неонатология – 60 часа упражнения

24. Неврохирургия – 300 часа за всички специалности

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”, обучение на английски език

1. Български език – 540 часа упражнения

2. Вътрешни болести и терапия І част – трима хонорувани асистенти за ІV курс – общо 540 часа упражнения

3. Вътрешни болести и терапия ІІ част – трима хонорувани асистенти за V курс – общо 540 часа упражнения

4. Пропедевтика на вътрешните болести – 180 часа упражнения и 30 часа преддипломен стаж

5. Микробиология – 90 часа упражнения

6. Професионални болести – 45 часа упражнения

7. Преддипломен стаж по хигиена и екология/РЗИ/ – 60 часа

8. Преддипломен стаж по епидемиология – 30 часа

9. Неврохирургия – 45 часа упражнения

10. Рентгенология и радиология  – 24 часа лекции и 60 часа упражнения

11. Неврология  – 180 часа упражнения

12. Клинична лаборатория – 30 часа лекции и 144 часа упражнения

13. Обща и оперативна хирургия – 210 часа упражнения

14. Урология – 90 часа упражнения

15. Ортопедия – 30 часа лекции

16. Психиатрия – 45 часа лекции и 90 часа упражнения

17. АГ – 225 часа упражнения

18. Хирургически болести – 120 часа упражнения

19. Офталмология – 135 часа упражнения

20. Гръдна хирургия – 15 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТИ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И “АКУШЕРКА”

1. Вътрешни болести – 80 часа упражнения

2. Гериатрия – 80 часа упражнения

3. Фармакология  – 90 часа упражнения

4. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Сексология/ – шифър 03.01.53 – 40 ч. лекции за всички специалности

5. Детска педагогика – 12 часа лекции и 12 часа упражнения

6. Латински език – 180 часа упражнения за всички специалности

7. Английски език – 360 часа упражнения за всички специалности

8. Медицинска физика и апаратура – 15 часа лекции и 60 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

1. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията /Епидемиология на здравето/ – шифър 03.01.53. – 20 часа лекции и 10 часа упражнения

2. Автоматизация на медицината /Медицинска статистика и информатика/ – шифър 02.05.42. – 45 часа лекции и 25 часа упражнения

3. Информационни технологии в управление на здравната организация – 15 часа лекции и 15 часа упражнения

4. Икономика на здравеопазването – 25 часа упражнения

5. Микроикономикс на здравната организация – 15 часа упражнения

6. Финансов менидмънт – 8 часа упражнения

7. Статистически методи в управлението – 12 часа лекции и 13 часа упражнения

8. Управление на времето – 7 часа лекции и 8 часа упражнения

9. Андрагогика – 30 часа лекции

10. Педагогика – 45 часа лекции

11. Нови технологии в медицината – 40 часа лекции

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”

1. Кинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

2. Патокинезиология – 30 часа лекции и 30 часа упражнения

3. Ерготерапия – 45 часа лекции и 120 часа упражнения

4. Клинична практика – 630 часа

5. Кинезитерапия – 45 часа лекции и 30 часа упражнения

6. Вътрешни болести – 60 часа упражнения

7. Лечебен масаж – 330 часа упражнения

8. ММТ – 60 часа упражнения

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – ОКС „бакалавър“ и „магистър“

Задължителни дисциплини за ОКС „бакалавър” редовно и задочно обучение

1. Социална педагогика – 40 ч.л.

2. Методи на социалната работа – 100 ч. л.

3. Андрагогика – 45 ч. лекции

4. Социален тренинг – 23 ч. л.

5. Супервизия – 12 ч. л.

6. Организация и управление на социалната работа -55 часа лекции

7. Социална политика – 50 часа лекции + 10 ч.упр.

8. Държавен стаж – 100 уч.часа

Избираеми и факултативни дисциплини за ОКС „бакалавър”

1. Образование без предразсъдъци – 60 ч. лекции + 15 ч. упр.

2. Работа в екип – 40 ч.л.

3. Соц. сигурност – елемент от нац.сигурност – 60 часа лекции и 15 ч.упр

4. Социалното подпомагане – сблъсък между начин на живот и реален принос – 40 ч.л. (факултативна)

5. Духовно-нравствено обгрижване на лица, нуждаещи се от подкрепа – 60 ч. лекции + 15 ч. упр.

6. Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода – 80 ч. лекции + 20 ч. упр.

Задължителни дисциплини за ОКС „магистър” задочно обучение

1. Мениджмънт и организационно поведение – 30 ч. лекции

2. Супервизия с работа на терен – 5 ч. л. + 50 ч.упр.

3. Супервизия – 10 часа лекции

4. Социален тренинг –7 часа лекции

5. Методи на социалната работа – 30 часа лекции и 5 часа упр.

6. Социална политика (национална и европейска) – 30 часа лекции

7. Социална политика и социално управление – 30 часа лекции и 5 ч.упр.

8. Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции

Избираеми и факултативни дисциплини за ОКС „магистър”

1. Презентация и самопрезентация – 20 часа лекции (факултативна дисц.)

2. Технология на тренинга – 20 часа лекции (избираема дисциплина)

НАСТАВНИЦИ ЗА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

специалност „Медицинска сестра“

I курс – 360 часа

II курс – 360 часа

III курс – 720 часа

специалност „Акушерка“

II курс – 308 часа

III курс – 264 часа

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Клинична практика – 780 часа

Преддипломен стаж – 400 часа

специалност „Управление на здравните грижи“

УЗГ Бакалавър – 40 часа

УЗГ Магистър – 40 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.07.2019 г.; Телефон за справка: МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2019/2020 година

Хоноруван преподавател по „Теория на възпитанието и дидактика (методика на музикалното възпитание в ДГ и НУ)“, професионално направление 1.2 Педагогика – 300 ч. аудиторна заетост за нуждите на преподаване в специалностите НУПЧЕ и ПНУП, ОКС „бакалавър“ и „магистър“.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.07.2019 г.; Телефон за справка: ПФ – 042/613758

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

за зимен семестър учебна 2019/2020 година

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение”

1. Дисциплина „Английски език“, избираема – упражнения – 210 ч.; двама преподаватели

2. Дисциплина „Руски език“, избираема – упражнения – 150 ч.; един преподавател.

3.  Дисциплина „Немски език“, избираема – упражнения – 150 ч.; един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Стопанска история“, задължителна – 150 ч.; един преподавател.

Катедра „Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт”, задължителна – двама преподаватели.

– ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в СФ, РО, упражнения – 300 часа

– ОКС „Бакалавър”, първи и втори курс, за специалностите в АФ, РО, упражнения – 300 часа

– ОКС „Магистър”,  първи и втори курс,  ВМФ, РО, упражнения – 300 часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.07.2019 г.; Телефон за справка: 042/699400

ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

за  зимен  и летен семестър на учебната 2019/2020 г. за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на ОКС „бакалавър“, по следните учебни дисциплини:

1. Анатомия на човека – 75 учебни часа

2. Физиология на човека – 75 учебни часа

3. Латински език с медицински термини – 60 учебни часа

4. Медицинска психология – 60 учебни часа

5. Спорт – 120 учебни часа

6. Английски език – 120 учебни часа

7. Фармакология – 90 учебни часа

8. Педиатрия с неонатология – 105 учебни часа

9. Нервни болести – 30 учебни часа

10. Патофизиология на човека – 30 учебни часа

11. Медицинска апаратура в сестринската и акушерската практика – 30 учебни часа

12. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – 75 учебни часа

13. Психиатрия – 30 учебни часа

14. Физикална терапия и рехабилитация – 30 учебни часа

15. Инфекциозни болести и епидемиология – 60 учебни часа

16. Кожни и венерически болести – 30 учебни часа

17. Образна диагностика – 30 учебни часа

18. Социално и здравно законодателство – 60 учебни часа

19. Сексология и семейно планиране  – 30 учебни часа

20. Акушерство и гинекология – 180 учебни часа

21. Клинична практика   специалност „ Медицинска сестра” – 1900 учебни часа

22. Клинична практика   специалност „ Акушерка” – 1600 учебни часа

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 01.07.2019 г.; гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48; Телефон за справка: 038/664375.

 


03.06.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – ОКС „Магистър“

1. Политики и програми на ЕС и Р България в областта на земеделието и развитието на селските райони – 6 часа лекции и 9 часа упражнения

Катедра „Аграрно инженерство“

ОКС „Бакалавър“

1. Аграрна електроника и автоматика ІІ част – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

2. Аграрна електроника и автоматика ІІ част – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

3. Електротехника и електрозадвижване – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

4. Електротехника и електрозадвижване – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 18 ч. лекции и 21 ч. упражнения;

5. Топлотехника – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение, 45 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

6. Топлотехника – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение, 21 ч. лекции и 18 ч. упражнения.

ОКС „Магистър“

1. Слънчево-топлинни системи – спец. Аграрно инженерство, 21 ч. лекции и 24 ч. упражнения

Катедра „Биохимия, микробиология и физика“

1. Агромеорология – спец. Агрономство, Аграрно инженерство, задочно обучение, 15 ч. лекции;

2. Климатология и хидрология – спец. ЕООС, Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение, 15 ч. лекции.

Катедра „Биология и аквакултура“

ОКС „Бакалавър“

1. Зоология – за спец. Ветеринарна медицина, 30 ч. лекции и 135 ч. упражнения;

2. Биологично разнообразие – спец. ЕООС, 16 ч. лекции и 6 ч. упражнения, задочно обучение;

3. Екология и опазване на околната среда – спец. Агрономство, 60 часа упражнения, редовно обучение;

4. Екология и опазване на околната среда – спец. Агрономство, 30 часа упражнения, задочно обучение;

5. Екология и опазване на околната среда – спец. Зооинженерство, 30 часа упражнения, редовно обучение;

6. Екология и опазване на околната среда – спец. Зооинженерство, 30 часа упражнения, задочно обучение;

7. Екология и опазване на околната среда – спец. Рибовъдство и аквакултура, 15 часа упражнения, задочно обучение;

8. Екология и опазване на околната среда – спец. ЕООС, 48 часа упражнения, задочно обучение;

9. Екология на земеделското производство – спец. Аграрно инженерство, 15 часа редовно обучение;

10. Екология на земеделското производство – спец. Аграрно инженерство, 15 часа задочно обучение;

ОКС „Магистър“

1. Защитени територии – 15 ч. лекции и 9 ч. упражнения.

Катедра „Растениевъдство“

ОКС „Бакалавър“

1. Овощарство І част – за спец. Агрономство, редовно обучение, 30 ч. лекции;

2. Овощарство І част – за спец. Агрономство, задочно обучение, 15 ч. лекции;

3. Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, редовно обучение, 20 ч. лекции;

4. Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция – спец. Агрономство, задочно обучение, 10 ч. лекции;

ОКС „Магистър“

1. Биологично производство на плодове – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

2. Биологично производство на грозде – 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

3. Производство на безопасна и качествена растителна продукция – 5 ч. лекции и 10 ч. упражнения;

4. Специална фитопатология – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

5. Растителна вирусология и бактериология – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

6. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал – 15 ч. лекции и 30 часа упражнения;

7. Прогноза и сигнализация при защита на растенията“ от ОКС „Магистър“, 15 часа лекции и 5 часа за изпитани студенти;

8. Специална ентомология – 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения;

9. Складови неприятели – 15 ч. лекции;

10. Ненасекомни неприятели – 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 03.06.2019 г.; Телефон за справка: АФ – 042/699300

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ за зимен семестър на учебна 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Акушерство“

2. Дисциплина „Болести на новородените животни“

Общ хорариум – 200 часа

Катедра „Обща и клинична патология, секция „Патологична анатомия“ за зимен семестър на учебна 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Обща патология“

2. Дисциплина „Специална патоанатомия“

За водене на практически занятия на български и английски език с общ хорариум 400 часа.

За обучение на английски език за зимен семестър на учебна 2019/2020 г.

1. Дисциплина „Зоология“ – 60 часа на английски език

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 03.06.2019 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ за зимен и летен семестър на учебната 2019/2020 г.

1. „Топлотехника”, ОКС “Бакалавър“– 30 часа лекции, специалности „АТЗТ“ и „ТХ”, IІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции,  задочно обучение;

2. „Топло- и масопренасяне ”, ОКС “Бакалавър“– 22 часа лекции, специалност „ТГС” , задочно обучение, ІІІ семестър;

3. „Нормативни документи – ИД“, ОКС „Бакалавър – 20 часа лекции, специалност „ТГС“, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа лекции, задочно обучение;

4. „Управление на техногенния риск в топлоенергетиката”  или ЕЕТГИ – избираема дисциплина, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, І+ІІІ семестър, редовно обучение;

5. „Топлогенерираща техника и технологии”, ОКС „Бакалавър” (поток с ОКС „Магистър” – 60 часа лекции, специалност „ТГС”, V семестър, редовно обучение и 30 часа лекции, задочно обучение;

6. „Отопление, отоплителна и топлообменна техника І част”, ОКС „Бакалавър” и  ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „ТГС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

7. „Моделиране и симулиране на топлотехнически процеси”, ОКС “Магистър“ – 20 часа лекции + 20 часа упражнения, специалност „ТГС” и ЕЕ“, II+ІV семестър, редовно обучение;

8. „Поддържане и ремонт на топло- и газоснабдителни инсталации”- ІІ част, ОКС „Бакалавър”  – 20 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, VІІІ семестър, специалност „ТГС”, редовно обучение и 10 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

9. „Заваряване на материалите“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалност „ТГС“, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

10. „Топлинно стопанство“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции, специалност „ТГС“, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

11. „Техническа безопасност“, ОКС „Бакалавър“ – 20 часа лекции + 30 часа сем. упражнения, VІІІ семестър, специалности „ТХ“ и „ТГС“, редовно обучение и 10 часа лекции  + 15 часа сем. упражнения, задочно обучение;

12. „Обезпрашаване“ , ОКС „Магистър“ – 20 часа лекции + 30 часа сем. упражнения, специалност „ТГС“, редовно обучение;

13. „Физика”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 53 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

14. „Висша математика І част”, ОКС „Бакалавър” – 105 часа семинарни упражнения, всички специалности, І семестър, редовно обучение и 52 часа сем.упражнения, задочно обучение;

15. „Висша математика ІІ част”, ОКС „Бакалавър”- 105 часа семинарни. упражнения,  всички специалности, ІІ семестър, редовно обучение и 52 часа семинарни упражнения, задочно обучение;

16. „Висша математика ІІІ част”, ОКС „Бакалавър” – 60 часа семинарни упражнения,  всички специалности, ІІІ семестър, редовно обучение и 45 часа сем. упражнения, задочно обучение;

17. „Индустриално предприемачество“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции +20 часа упражнения, ІІ семестър, редовно обучение;

18. „Бизнес иновации“, ОКС „Магистър – 30 часа лекции +15 часа семинарни упражнения, І семестър, специалности „ТГС+ЕЕ“, редовно обучение

19. „Въведение в научните изследвания”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, всички специалности, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

20. „Логистика на транспортни процеси“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции +30 часа семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, І+ІІІ семестри, редовно обучение;

21. „Автоматизирани системи в транспортните средства”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АТЗТ”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

22. „Автотехническа експертиза – ИД”,ОКС „Бакалавър“ – 15 часа лекции + 30 часа пр. упражнения, специалност „АТЗТ”, V семестър, редовно обучение и 8 часа лекции + 15х2 часа практически упражнения, задочно обучение;

23. „Системи за осигуряване безопасността на движение” , ОКС „Магистър” – 30 часа лекции + 20 часа семинарни упражнения, ІІ семестър, редовно обучение, специалност „ОУТ”.

24. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 30 часа лекции + 20 часа сем. упражнения, специалност „ОУТ“,  ІІ-ри семестър, редовно обучение;

25. „Техническа механика І част” , ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, ІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение, всички специалности;

26. „Техническа механика ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 часа лекции, ІІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение,  специалности „АТЗТ“, ДТММИ+ТГС“;

27. „Проектиране на системи за управление на технологични обекти”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа лекции, специалност „АКС”, VІІІ семестър, 10 часа лекции, задочно обучение;

28. „Проектиране на електрически машини и апарати”, ОКС „Бакалавър” поток с „Магистър” 2ТН –  15 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІ+ІІ семестри, редовно и задочно обучение;

29. „Електрически апарати за автоматиката” – ИД, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, VІ семестър, редовно и задочно обучение, специалност „ЕТ”;

30. „Електрозадвижване”, ОКС „Бакалавър” – 22 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІ семестър, задочно и редовно обучение;

31. „Технологии в електротехниката”, ОКС „Бакалавър”- 43 часа лекции, специалност „ЕТ”,  VІІ семестър, редовно и задочно обучение;

32. „Битова електротехника”-ИД, ОКС „Бакалавър” – 10 часа лекции, специалност „ЕТ”, VІІІ семестър, редовно и задочно;

33. „Управление на електромеханични системи”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа лекции, задочно обучение;

34. „Компютърни системи за управление -ИД”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лекции, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 7 часа лекции, задочно обучение;

35. „Компютърни системи за измерване”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции,  специалности „АКС”, „ЕТ”, „МКСУ”, „ИКТБПА” и „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

36. „Изкуствен интелект”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалности „АКС”, „ИКТБПА”, „ИКТО”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

37. „Електрически мрежи и системи”,  ОКС „Магистър”(М-1,М-2ТН) – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения, специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри, редовно  обучение;

38. „Системи за децентрализирано производство на енергия”, ОКС „Магистър”  – 30 часа лекции , специалност „ЕТ”, І+ІІІ семестри,  редовно обучение;

39. „Приложения и системи за мобилни устройства”, ОКС „Магистър” – М1, М2ТН – 10 часа лекции, специалности „АКС”, „МКСУ”, „ИКТБПА”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

40. „Системно и мрежово администриране”, ОКС „Магистър”(М1,М2ТН) – 30 часа лекции  І+ІІІ семестри, редовно обучение;

41. „САD системи І част”, ОКС „Бакалавър” – 120 часа практически упражнения, ІІІ семестър, специалности „АТЗТ”, ДТММИ+ТГС”, „АКС” и „ЕТ”, редовно обучение и 75 часа пр. упражнения, задочно обучение;

42. „Техническа безопасност”, ОКС „Бакалавър” – 20 часа семинарни упражнения, специалности „АКС”+”ЕТ”, VІІІ семестър, редовно обучение и 10 часа сем. упражнения, задочно обучение;

43. „Автоматизация и управление на ТГИ”, ОКС „Бакалавър”-  30 часа упражнения, специалност „ТГС”, VІІ семестър,  редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

44. „Автоматизация на производството”, ОКС „Бакалавър” – 15 часа лабораторни упражнения, специалност „ТХ”, VІІ семестър, редовно обучение и 8 часа упражнения,  задочно обучение;

45. „Автоматизация на технологични процеси”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа упражнения, специалност „АКС”, VІІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения,  задочно обучение;

46. „Технически средства за автоматизация”, ОКС „Бакалавър” – 30 часа практически упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 15 часа упражнения, задочно обучение;

47. „Теория на сигналите и идентификация на системи”, ОКС” Бакалавър” – 45 часа упражнения, специалност „АКС”, VІ семестър, редовно обучение и 23 часа упражнения, задочно обучение;

48. „Електрически апарати ІІ част“, ОКС „Бакалавър“ – 15  часа семинарни упражнения + 30 часа лабораторни упражнения, V семестър, специалност „ЕТ“, редовно обучение и 7 часа семинарни упражнения + 15 часа лабораторни упражнения, задочно обучение.

49. „Аналитична химия”, ОКС „Бакалавър” – 45 часа лекции, специалност „ТХ”, ІІІ семестър, редовно обучение и 22 часа лекции, задочно обучение;

50. „Анализ на храните”, ОКС „Магистър” – 30 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ семестър, редовно обучение;

51. „Системи за управление безопасността на храните”, ОКС „Магистър” – 20 часа лекции, специалност „БКХ”, ІІ+ІV семестри, редовно обучение;

52. „Английски език – ИД”, ОКС „Бакалавър” – 90 часа практически упражнения, всички специалности, ІІ  семестър, редовно обучение и 75 часа практически упражнения, задочно обучение;

53. „Английски език – ФД, ОКС „Бакалавър” – 60 часа практически упражнения, специалности „АТЗТ+ДТММИ”, „ЕТ+ТГС“, ІІІ  семестър, редовно обучение и 30 часа практически упражнения, специалности „АТЗТ“ и „ЕТ+ИИ+ТГС“, задочно обучение.       

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 03.06.2019 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

08.04.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ за учебна 2019/2020 г. по:

1. Дисциплина „Фармакология и фармация“ – 410 часа хорариум; един преподавател;

2. Дисциплина „Биохимия“ – 300 часа хорариум; един преподавател;

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 08.04.2019 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506


05.03.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ за учебна 2019/2020 г. по:

1. Дисциплина „Пропедевтика“ – 180 часа упражнения;

2. Дисциплина „Вътрешни болести“– Общи заболявания – 140 часа упражнения;

Един преподавател

За нуждите на катедра „Общо животновъдство“ за летен семестър на учебна 2018/2019г.

1. Дисциплина „Частно животновъдство“ – 27 часа упражнения;

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 05.03.2019 г.; Телефон за справка: ВМФ – 042/699506


28.01.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование  ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за образователна и научна степен „доктор”, „доктор на науките”, доцент и професор (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

1. Дисциплина „Английски език" (избираема) – общо 405 часа, двама преподаватели.

1. Дисциплина „Немски език“ (избираема) – общо 75 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Руски език“ (избираема) – общо 75 часа, един преподавател.

Катедра „Регионално развитие“

1. Дисциплина „Политология“ (задължителна) – общо 100 часа, един преподавател.

2. Дисциплина „Демография“ (задължителна) – общо 135 часа, един преподавател.

3. Дисциплина „Устройство на територията“ (задължителна) – общо 135 часа, един преподавател.

4. Дисциплина „Информационна среда на регионалната икономика“ (задължителна) – общо 135 часа, един преподавател.

Катедра „Мениджмънт“

1. Дисциплина „Основи на правото“ (задължителна) – общо 150 часа, един преподавател.

Катедра „Информатика и математика“

1. Дисциплина „Информатика“ (задължителна) – общо 250 часа, двама преподаватели.

Катедра “Физическо възпитание и спорт“

1. Дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ (задължителна) – общо 900 часа, двама преподаватели.

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 28.01.2019 г.; Телефон за справка: СФ – 042/699400


 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност “Медицина”

1. Гръдна хирургия– 15 часа лекции за обучение на английски език

2. Вътрешни болести и терапия – II част – 90 часа упражнения

3. Неонатология – 60 часа упражнения

4. Офталмология – 450 часа упражнения

5. Неврохирургия – 180 часа упражнения за всички специалности

Специалност „Социални дейности“

1. Очни болести – 10 часа упражнения

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 17.01.2019 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Конкурс за хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2018/2019 г. по следните дисциплини:

1. „Технология на месото и месните продукти“ II част, ОКС „Бакалавър“ – 45 ч. лекции, специалност „ТХ“, VI семестър, редовно обучение и 22 ч. лекции, задочно обучение;

2. „Системи за управление качеството на храните“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. лекции + 40 ч семинарни упражнения, специалност „БКХ“, II+IV семестър, редовно обучение;

3. „Техническа механика I част“, ОКС „Бакалавър“ – 30 ч. лекции, всички специалности, II семестър, редовно обучение и 15 ч. лекции, задочно обучение;

4. „Спедиция“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, II семестър, редовно обучение;

5. „Системи за осигуряване на безопасността на движението“, ОКС „Магистър“ – 20 ч. семинарни упражнения, специалност „ОУТ“, II семестър, редовно обучение;

6. „Автоматизирани системи в транспортните средства,  ОКС „Бакалавър“ – 15 ч. лабораторни упражнения, специалност „АТЗТ“, VI семестър, редовно обучение и 8×2 групи= 16 ч. лабораторни упражнения, задочно обучение;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 17.01.2019 г.; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

07.01.2019 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели за учебна 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

за учебна 2018/2019 г.

Специалност “Медицина”

1. „Специална хирургия“ – 300 часа упражнения, задължителна дисциплина

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 07.01.2019 г.; МФ – 042/664468 , ул. „Армейска“ 11

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Конкурс за хоноруван преподавател за I (зимен) семестър на учебната 2018/2019 г.

1. „Развъждане на селскостопанските животни“ – 54 упражнения, спец. „Зооинженерство“, задочно обучение

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 07.01.2019 г.; АФ – Студентски град, тел.042/6993

Comments are closed