Архив 2020г – Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

23.12.2020

ДОЦЕНТ  по научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.3 Фармация, за нуждите на специалност "Помощник-фармацевт" към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Заогра, обявен в ДВ, бр. 61/10.07.2020г.

КАНДИДАТИ:   маг. фарм. Николай Михайлов Герасимов, дф – управител на Аптека "Субра", гр. Добрич 

ст. преподавател Анна Атанасова Михайлова, дф – Медицински колеж, Медицински университет, Пловдив

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн   engl
 2. Рецензия на проф. д-р Емил Гачев, дм    engl
 3. Становище на доц. Мария Йорданова Димитрова, дф    engl
 4. Становище на проф. д-р Анна Толекова дм    engl
 5. Становище на проф. д-р Рени Калфин    engl
 6. Становище на проф. Александра Цветанова Савова, дф    engl
 7. Становище на доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм    engl

Списък на публикации:  Анна Атанасова МихайловаНиколай Михайлов Герасимов

Списък на цитирания:  Анна Атанасова МихайловаНиколай Михайлов Герасимов

Резюмета на научни трудове:  Анна Атанасова Михайлова, Николай Михайлов Герасимов

07.12.2020

ДОЦЕНТ  по научна специалност Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   д-р Дияна Паскалева Георгиева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова
 2. Рецензия на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н.
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н.
 4. Становище на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 5. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Във връзка с обжалване  решението на научното жури от един от участник в конкурса, заключителното заседание на научното жури ще се проведе след решението на съда.

 


30.11.2020

Доцент по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68/31.07.2020 г. 

Кандидат – гл. ас. д-р Митко Атанасов Митев, дм – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм
 3. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм
 4. Становище на Доц. д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Димитър Петков Петков, дм
 6. Становище на Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.12.2020 година от 11.00 часа.

26.11.2020

Доцент по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68/31.07.2020 г. 

Кандидат – гл. ас. Румен Василев Василев, д сд – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Мария Нейкова Кънева, дн
 2. Рецензия на Проф. Маргарита Кирова Бонева, дин
 3. Становище на Проф. Георги Велков Колев, дин
 4. Становище на Доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева
 5. Становище на Доц. Драгомир Кирилов Кръстев, доктор на науките
 6. Становище на Доц. д-р Надежда Гецова Йонкова
 7. Становище на Доц. Виктория Бойкова Сотирова, дп

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.12.2020 г. от 12.00 ч. в Морфоблок, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

05.11.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Микробиология”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора, обявен във Държавен вестник, бр. 61/10.07.2020 г.,

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев, катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Мария Богомилова Ангелова, дбн  ( BG / ENG )
 • Рецензия на проф. дсн Стефан Ангелов Денев ( BG / ENG )
 • Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов ( BG / ENG )
 • Становище на доц. д-р Ангел Иванов Павлов ( BG / ENG )
 • Становище на проф. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн ( BG / ENG )
 • Становище на проф.  д-р Светла Трифонова Данова, дбн ( BG / ENG )
 • Становище на доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова ( BG )

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.11.2020 г. от 10.30 ч. в зала 466 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


04.11.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педагогика на обучението по информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ФТТ-ТрУ, обявен в ДВ бр. 52/09.06.2020 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева, Факултет „Техника и технологии“,  Тракийски университет – гр. Ямбол

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.12.2020 г. от 11.00 ч. във ФТТ – ТрУ, Ямбол.

 

 


26.10.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ПФ-ТрУ, обявен в ДВ бр. 61/10.07.2020 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите,  Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.11.2020 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

26.10.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (социално-емоционално учене), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ-ТрУ, обявен в ДВ бр. 61/10.07.2020 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Венета Косева Узунова, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите,  Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.11.2020 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

9.10.2020

Доцент по „Технология на храните ”, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Хранителни технологии”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 43/13.05.2020г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. д-р Ира Танева Димитрова, катедра „Хранителни технологии”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29.10.2020 г. от 13.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

5.10.2020

ДОЦЕНТ по „Промишлена топлотехника”, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Енергетика ”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.42/ 12.05.2020 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. д-р Иван Георгиев Бинев, катедра „Енергетика ”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.10.2020 г. от 11.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

 

11.09.2020

ДОЦЕНТ по научна специалност „Обща медицина“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ бр.42/12.05.2020 г.

Кандидат – гл. ас. д-р Кирил Стефанов Славейков, дм – I Катедра Вътрешни болести и обща медицина, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.10.2020 година от 12.00 ч.  в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 

11.09.2020

ДОЦЕНТ по Морфология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ за нуждите на катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ – Стара Загора.

Кандидат: д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова – катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, гр. Стара Загора

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заседанието на научното жури ще се проведе на 09.10.2020 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

 

11.09.2020

ДОЦЕНТ по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ бр.42/12.05.2020 година.

Кандидат – гл. ас. Янка Димитрова Карамалакова, дх – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.09.2020 година от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 

19.08.2020 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, обявен в ДВ бр. 36/14.04.2020 г. и преобявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Мирослава Тенева Иванова, катедра „Информатика и математика“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. дн Манчо Христов Манев (BG/ENGL)
 • Рецензия на проф. дн Снежана Георгиева Гочева-Илиева (BG/ENGL)
 • Становище на проф. дн Веселин Тотев Видев (BG/ENGL)
 • Становище на проф. д-р Велизар Тодоров Павлов (BG/ENGL)
 • Становище на проф. д-р Димитър Петков Цветков (BG/ENGL)
 • Становище на доц. д-р Велика Николаева Кунева (BG/ENGL)
 • Становище на доц. д-р Галя Василева Накова (BG/ENGL)

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.09.2020 г. (петък) от 13.00 часа в Заседателна зала – Деканат на Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


09.08.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ бр. 36/14.04.2020 г. и преобявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Цвета Апостолова Делчева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 14.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 


07.08.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Основи на природните и обществените дисциплини в началната училищна степен), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ бр. 36/14.04.2020 г. и преобявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Мариан Георгиев Делчев, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора

 


08.06.2020

Доцент по „Ветеринарно-санитарна експертиза”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 6 от 21.01.2020 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Деян Стратев Стратев, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.06.2020 год. от 12.00 часа в зала 11 на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

08.06.2020

Доцент по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 6 от 21.01.2020 год.

Кандидат: ас. д-р Георги Желев Георгиев, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.06.2020 год. от 10.30 часа в Семинарна  зала на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

26.05.2020

Доцент по научна специалност „Управление на здравните грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково, ТрУ, Стара Загора.

Кандидат – Таня Паскалева Стойчева, дм – Филиал Хасково, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10.06.2020 година от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

12.05.2020

Доцент по научна специалност „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф.   д-р Стоян Киркович“.

Кандидат – гл. ас. д-р Георги Ангелов Минков, дм – катедра „Хирургични болести и анестезиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.06.2020 година от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


Рецензии и становища:
Рецензия на Проф. Ташко Стефанов Делийски, дмн    engl
Рецензия на Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм    engl
Становище на Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн    engl
Становище на Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм    engl
Становище на Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм    engl
Становище на Доц. д-р Илия Димитров Попов, дм engl
Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм    engl

Списък на публикации
Списък на цитирания
Резюмета на научни трудове
 


16.01.2020

Доцент по „Ветеринарна микробиология”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54 от 09 юли 2019 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Николина Велизарова Русенова, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 03.02.2020 год. от 12.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски – рецензия

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – рецензия

Проф. дн Илия Цачев Цачев – становище

Проф. дн Иван Динев Иванов – становище

Доц. дн Светла Трифонова Данова – становище

Доц. д-р Пенка Младенова Петрова – становище

Доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Comments are closed