Вход в Тракийски електронен университет

 

За вход в Тракийски електронен университет използвайте:

  • Потребителско име – дългия факултетен номер
  • Парола – ЕГН-то на студента (за български граждани) или номер на лична карта (за чуждестранни граждани)

 

To log in to Trakia electronic university use:

  • Username – the long faculty number
  • Password – the student's EGN (for Bulgarian citizens) or ID card number (for foreign citizens)

Comments are closed