Договор за отпускане на финансова подкрепа за участие в индивидуална квалификационна дейност по секторна програма „Грюндвиг“ , Програма “ Учене през целия живот“, Стопански факултет на Тракийски Университет .Финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Comments are closed