Договор за предоставяне на средства за провеждане на едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури, схема „Наука и бизнес“, проект „Възможности за използване на qRT-PCR и анализ на транскрипционни биомаркери за оценка и контрол безопасността на храните“ , Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет Финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Comments are closed