Доктор на науките – архив 2015 г.

09.04.2015 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3. Биологически науки

Доц. д-р  Гергана Стоянова Костадинова,  катедра „Приложна екология и зоохигиена“  на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

  1. Рецензия на проф. двмн Байко Димитров Байков

  2. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

  3. Рецензия на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов

  4. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

  5. Становище на проф. дсн Стефан Ангелов Денев

  6. Становище на проф. д-р Диман Йорданов Диманов

  7. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

 

Автореферат

Comments are closed