Доктор на науките – архив 2017 г.

29.11.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Патология на животните”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Мария Йорданова Андонова от катедра “Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2017 год. от 10.30 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища:

 1. Рецензия на проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
 2. Рецензия на проф. дн Теодора Петрова Попова
 3. Рецензия на доц. д-р Андон Атанасов Филчев
 4. Становище на проф. дн. Михни Люцканов Стоянов
 5. Становище на проф. двмн Никола Димов Николов
 6. Становище на доц. д-р Красимира Иванова Генова
 7. Становище на доц. д-р Владимир Светославов Петров

Автореферат


13.10.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

проф. д-р Жанета Стойкова Добрева от катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.11.2017 год. от 13.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова
 2. Рецензия на проф. дпн Стойко Ванчев Иванов
 3. Рецензия на доц. д-р Нели Илиева Бояджиева
 4. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 5. Становище на проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
 6. Становище на проф. д-р Тодор Димитров Минев
 7. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова

Автореферат


20.06.2017 г.

Научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика

Доц. Живко Желязков Желев, дх катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн
 2. Рецензия на Проф. Антоанета Младенова Желева, дх
 3. Рецензия на Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх
 4. Становище на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 5. Становище на Чл.-кор. проф. Андон Радев Косев, дбн
 6. Становище на Проф. Невенка Емануилова Манолова, дхн
 7. Становище на Проф. Мона Динкова Станчева, дхн

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 03.07.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.05.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

проф. д-р Таня Иванова Борисова от катедра “Езиково обучение и информационни технологии” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 29.06.2017 год. от 13.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Енчо Недялков Герганов
 2. Рецензия на проф. дпн Галя Михайлова Христозова
 3. Рецензия на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 4. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева
 5. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 6. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 7. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

Автореферат


28.02.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Патология на животните”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева от катедра “Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.03.2017 год. от 10.30 часа в семинарната зала на секция “Паразитология и инвазионни болести” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
 2. Рецензия на проф. двмн Иван Пенчев Георгиев
 3. Рецензия на доц. д-р Андон Атанасов Филчев
 4. Становище на проф. д-р Марин Цвятков Александров
 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев
 6. Становище на проф. двмн Никола Димов Николов
 7. Становище на доц. д-р Красимира Иванова Генова 

Автореферат


20.01.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Ветеринарна микробиология”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Валентина Стаматова Урумова от катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2017 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски
 2. Рецензия на проф. двмн Николай Михайлов Масалски
 3. Рецензия на доц. дм Росица Стефанова Вачева-Добревска
 4. Становище на проф. дм Емма Едмонд Кьолеан
 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев
 6. Становище на проф. дм Грозданка Томова Лазарова
 7. Становище на проф. дн Теодора Петрова Попова

    Автореферат                                                    

 

Comments are closed