Доктор на науките – архив 2018 г.

31.05.2018 г.

Научна степен „Доктор на науките” по научна специалност „Ботаника ”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  Професионално направление 4.3. Биологически науки.

Доц. д-р Нели Христова Грозева от катедра “ Биология и аквакултура ” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 26.06.2018 г. от 10.00 часа в аудитория 1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища:

1. Рецензия на проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова

2. Рецензия на проф. д-р Мария Тодорова Попова

3. Рецензия на проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева

4. Становище на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

5. Становище на проф. дсн Стефан Ангелов Денев

6. Становище на проф. д-р Димчо Захариев Иванов

7. Становище на проф. д-р Румен Димитров Младенов

Автореферат

Comments are closed