Доктор на науките

15.08.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова от секция “Имуноневроендокринология” при Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 от 10.30 часа, в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

Рецензия от проф. дн Апостол Петров Апостолов

Рецензия от проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Рецензия от проф. д-р Наско Йовчев Василев

Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становище на проф. дн Иван Пенчев Георгиев

Становище на доц. д-р Калин Йорданов Христов

Становище на доц. д-р Антон Лазаринов Антонов

Автореферат


04.07.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство.

проф. д-р Катя Нанева Величкова от катедра “Биологически науки” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 25.07.2022 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Аграрен факултет, ТрУ – Стара Загора.

 

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 

  1. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова
  2. Рецензия на проф. д-р Теодора Людмилова Попова
  3. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов
  4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков
  5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
  6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова
  7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

 

Автореферат

 

 

 

 

 

 


Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed