Документи за кандидатстване

Чл. 14. (1) Кандидатите подават следните документи:

1.  Попълнен състезателен картон. В него кандидат-студентът подрежда желанията си, избирайки измежду всички магистърски програми в университета, за които има право да кандидатства.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието

3.1. В случай че издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка (оригинал или нотариално заверено копие), в която да бъдат отразени средния успех от семестриалните изпити, с хорариум на часовете по отделните дисциплини и успеха от държавните изпити.

3.2. За кандидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от деканата към факултета.

3.3. Ако кандидатът притежава няколко дипломи за ВО същия представя първата диплома получена след средно образование.

4. За специалността „Управление на здравните грижи”  се изисква:

4.1. Диплома за придобита специалност „Управление на здравните грижи” на ОКС „бакалавър”.

4.2. Диплома за придобита специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на ОКС „бакалавър” (оригинал и копие) или Диплома за завършен медицински колеж или при­­до­би­то по-рано полувисше медицинско обра­зо­ва­ние (оригинал и копие) и диплома за придобита ОКС „бакалавър” по една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” (задължително две дипломи: от професионално направление „Здравни грижи” и придобита ОКС „бакалавър” по една от изброените специалности).

5. Платена такса за участие в конкурса.

5.1. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки и бащи с три и повече деца.

Чл. 15. (1) Комисия, назначена със заповед на Ректора, приема и проверява документите на кандидатите да отговарят на изискванията на настоящите правила. Кандидати, които не отговарят на условията, не се допускат до участие в конкурса.

(2) Промени и допълнения във вече подадените документи са възможни в рамките на сроковете за подаване на документи. След изтичане на срока за подаване на документи, не се правят промени в номерацията на желанията.

(3) Документите на кандидатите трябва да отговарят на изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, с настоящите правила и с приетите от Академическия съвет учебни планове.

Comments are closed