ДОПЪЛНИТЕЛНА КВОТА НА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА I“

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Информираме Ви, че за Тракийски университет е отпусната нова квота от 400 студентски практики, които са разпределени по структурни звена както следва:

Основно структурно звено

Брой практики

Аграрен факултет

60

Ветеринарномедицински факултет

80

Медицински факултет

100

Педагогически факултет

60

Стопански факултет

40

Факултет „Техника и технологии“

20

Филиал Хасково

20

Медицински колеж

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентите желаещите да участват в Проекта могат да получат подробна информация от сайта на МОН (http://praktiki.mon.bg/sp), сайта на Тракийски университет (uni-sz.bg) и от лица в екипа за управление на Проекта по структурни звена.

На този етап приоритетно се дава възможност за провеждане на практика на студенти последен курс на обучение.

Comments are closed