Курсове за СДК „Английски език“

1. Курс за СДК „Английски език ниво А2“, съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум 100 часа и такса за обучение 150 лв. за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ и 200 лв. за външни лица (Решение на АС, Протокол № 22/09.05.2018)

Заявление

2. Курс за СДК „Английски език ниво „В1+”, съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум  500 часа, такса за обучение 450 лв. за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ и 500 лв. за външни лица. За работещи в ТрУ 50% от таксата за обучение може да бъде поета от съответното структурно звено, по преценка на ръководството, а на докторанти – 100%. За участниците – преподаватели, докторанти, служители на Тракийски университет, времето за посещение на курса се счита за работно време. (Решение на АС, Протокол № 12/26.04.2017)

Заявление

3. Курс за СДК  „Английски език ниво „В2”, съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум  150 часа, такса за обучение 230 лв. за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ и 280 лв. за външни лица. Обучението се провежда извън работно време. (Решение на АС, Протокол № 12/26.04.2017)

Заявление

4. Курс за СДК  „Медицински английски език“, групова форма на обучение, хорариум 100 часа, такса за обучение 150 лв. за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ и 200 лв. за външни лица. Входящо ниво на общ английски – B1. Курсът е предназначен за докторанти, преподаватели и лекари по хуманна и ветеринарна медицина. (Решение на АС, Протокол № 22/09.05.2018)

Заявление

5. Курс за СДК  „Разговорен английски език” групова форма на обучение, хорариум  80 часа и такса за обучение 120 лв. за преподаватели, докторанти и служители на ТрУ и 170 лв. за външни лица. Разговорен английски, повторение лексиката и граматиката на ниво В1. Обучението  се провежда извън работно време. (Решение на АС, Протокол № 12/26.04.2017)

Заявление

Comments are closed