Класирания и записване на новоприети студенти

ВАЖНО: Университетът не уведомява кандидатите за резултатите от конкурсните изпити и класиранията до 3-то класиране включително. Класиранията ще бъдат обявявани на сайта на университета (www.uni-sz.bg), както следва:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 13 ЮЛИ 2020 г.

Записване: 13 и 14 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 15 юли до 12 ч.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 16 ЮЛИ 2020 г.

                                                Записване: 16 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 17 юли до 12 ч.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 20 ЮЛИ 2020 г.

                                                Записване: на 20 и 21 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 22 юли от 8 до 12 ч.

 

Адреси за записване на новопрети студенти


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 27. (1) Записването се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж (Приложение № 5).

Чл. 28. При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в регистъра на МОН.

2. Шест снимки с формат 3/4.

3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (внася се в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж) или се превежда по сметка на основното звено в Уни Кредит Булбанк.

6. Диплома за завършен медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование за приетите, специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър”.

При условие, че новоприетият студент се отпише преди началото на учебната година, му се удържа 30% от семестриалната такса, която е внесъл при записването си. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

Близнаците, приети при облекчени условия, ползват предимството само при едновременно записване в специалности от едно и също професионално направление и на двамата кандидат-студенти.

Чл. 29. От такса за обучение се освобождават лица, приети за студенти в места субсидирани от държавата по чл. 5 и отговарят на условията на  чл. 95, ал. 6  от ЗВО, както следва:

– лица до 25 годишна възраст, които са кръгли сираци;

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

– военноинвалиди;

– лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Чл. 30. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО, като може да определи и допълнителни условия.

Comments are closed