Класирания и записване на новоприети студенти

ВАЖНО: Университетът не уведомява кандидатите за резултатите от конкурсните изпити и класиранията до 3-то класиране включително. Класиранията ще бъдат обявявани на сайта на университета (www.uni-sz.bg), както следва:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:  11 юли 2022 г. 

Срок за записване: 11 юли и 12 юли от 8.00 часа до 16.00 часа и 13 юли от 8.00 часа до 12.00 часа

ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 14 юли 2022 г.

                           Срок за записване: 14 юли от 8.00 часа до 16.00 часа и 15 юли от 8.00 часа до 12.00 часа

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 18 юли 2022 г. 

                           Срок за записване: 18 юли и 19 юли от 8.00 часа до 16.00 часа и 20 юли от 8.00 часа до 12.00 часа

 

Адреси за записване на новопрети студенти


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 28. (1) Записването се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж (Приложение № 5).

Чл. 29. (1) При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в регистъра на МОН.

2. Шест снимки с формат 3/4.

3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).

4. Лична карта, която след проверка се връща.

5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (внася се в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж) или се превежда по сметка на основното звено в Уни Кредит Булбанк.

 (2) При условие, че новоприетият студент се отпише преди началото на учебната година, му се удържа 30% от семестриалната такса, която е внесъл при записването си. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

(3) Близнаците, приети при облекчени условия, ползват предимството само при едновременно записване в една и съща специалност.

Чл. 30. От такса за обучение се освобождават лица, приети за студенти в места субсидирани от държавата по чл. 5 и отговарят на условията на  чл. 95, ал. 7  от ЗВО, както следва:

– лица до 25 годишна възраст, които са кръгли сираци;

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

– военноинвалиди и военнопострадали;

– лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Чл. 31. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО, като може да определи и допълнителни условия.

Comments are closed