Акредитации и сертифициране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Работен сайт за документи, свързани с разработване на  система за управление на качеството на ТрУ

Политика по качеството на Тракийски университет

Живеем във време на бурни промени в икономиката на държавата ни и подчертан стремеж към европейска интеграция.

Отчитайки изискванията на днешния и утрешния ден изразяваме категоричната си убеденост, че бъдещето и просперитетът ни зависят от способността ни напълно да задоволяваме Вашите нужди и Вашите очаквания.

Във времето на пазарна икономика и силна вътрешна и най – вече външна конкуренция, Тракийски университет Стара Загора се стреми да създаде и поддържа доверие в клиентите и партньорите си, доверие, което гарантира оставане на пазара и завоюване на нови пазарни позиции.

За да отговори на все по-нарастващите изисквания на настоящите и бъдещите си партньори и клиенти Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора разработи и внедри система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

 Академизмът, екипност, професионализъм и толерантност са принципите, които ръководството е определило, като водещи при изпълнението на целите и политиката по качеството.

Основната цел пред Тракийскии университет – Стара Загора е:

Утвърждаването на Тракийски университет като средище за развитие на учебната и научната дейност на съвременно ниво, в съответствие с изискванията, поставени от членството ни в Европейската общност.

За Ръководството на Тракийски университет – Стара Загора удовлетворяването на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството и изпълнението на приложимите нормативни документи представляват основни ангажименти.

Политиката по качеството се преглежда за актуалност на всеки преглед от ръководството. Целите по качеството се планират и отчитат в едногодишен период.

В качеството си на Ректор на Тракийски университет, Стара Загора, поемам лична отговорност за изпълнение на поетите ангажименти, както и да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на формулираните конкретни цели и очертаната политика по качеството.

 

Сертификати:

Comments are closed