Стратегия, цели и задачи

Университетът реализира редица цели, насочени към изпреварваща подготовка на специалистите, в съответствие със съвременното ниво на знанията, реалната практика и динамиката на пазара на труда.
Цели


      1. ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА НА КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
      Основни задачи:

 • Хармонизиране на учебните планове и програми със стандартите, регламентите и тенденциите за развитие на европейската образователна система.
 • Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи в обучението.
 • Актуализиране на наличните и въвеждане на нови, пазарно ориентирани специалности и програми за бакалаври, магистри и докторанти, както и следдипломна квалификация през цялата професионална кариера.
 • Непрекъснат диалог с бизнеса, потребителите на кадри, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към модернизирането на висшето образование.
 • Широко популяризиране на специалностите и основните дейности на ТрУ за привличане на повече чуждестранни и български студенти.
 • Въвеждане на нови форми на кандидатстудентски прием за оптимизиране на достъпа до образователните услуги на ТрУ.
 • Стимулиране на студентската и преподавателска мобилност по ECTS.
 • Диверсификация и конкурентност на образователните услуги, в т.ч. e-learning, интегрирано обучение на английски език, дистанционно обучение, засилено чуждоезиково обучение и др.
 • Финализиране на процедури по Европейска акредитация за специалности, изучавани в Тракийския университет.
 • Внедряване на Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, съчетана с прецизен вътрешен и следакредитационен контрол и одит.
 • Изграждане на единна електронна информационна система за достъп на студентите до цялата информация за структурата, съдържанието, процедурите и етапите на обучението им.
 • По-добро организиране и финансово обезпечаване на издаването и разпространението на учебна и специализирана литература.
 • Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.

 
      2. ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖНА ЗНАЧИМОСТ НА НАУЧНИТЕ ПРОДУКТИ.
           Основни задачи:

 • Усъвършенстване на системата за разработване и участие на преподавателите и студентите в научни проекти,  провеждане на научни форуми от общоуниверситетски, национален и международен мащаб.
 • Устойчиво парньорство с български университети, научноизследователски институти, бизнеса, правителствени и неправителствени организации в съвместни проекти по приоритетни области на българската наука и практика.
 • Екипност и интердисциплинарен подход в научните разработки.
 • Разширяване на студентското участие в научноизследователската дейност.
 • Създаване на по-добри условия за професионално развитие и научна кариера на младите преподаватели.
 • Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
 • Обновяване на оборудването, апаратурата и материалната база за научноизследователска дейност.
 • Акредитация и/или сертификация на научноизследователските и диагностични лаборатории и центрове.
 • Подобряване на организацията и финансирането на издателската дейност в ТрУ.
 • Създаване на нови регионални, национални и международни центрове за образователно-научна и приложно-практическа дейност, като спомагателни звена към структурните единици на ТрУ (консултантски, експертни, диагностични, лечебно-профилактични, издателски, информационни и др.).

 
      3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БАЗИРАНО НА ОБЩНОСТ ОТ ИНТЕРЕСИ, НАСОЧЕНО КЪМ ПО-ГОЛЯМО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ И НАУЧНИТЕ ПРОДУКТИ.
           Основни задачи:

 • Засилено международно сътрудничество при разработване на съвместни проекти и сключване на договори по програмите Еразъм, Коменски, Учене през целия живот, 7 рамкова програма и др.
 • Стимулиране на контактите на преподавателите на факултетно и катедрено ниво с чуждестранни университети.
 • Създаване на съвместни образователни програми с други чуждестранни висши заведения в чужди страни
 •  Продължаване и разширяване започналата практика за създаване на международни центрове на територията на Университета за обучение на кадри и провеждане на научно-приложни семинари по актуални проблеми на науката и практиката.
 • Сключване на договори за обмен на студенти и преподаватели с чуждестранни партньорски институции.

 
      4. ПОДОБРЕНА СТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ПРАВА НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА, ЗА ДА СЕ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО ИМ, ДА СЕ ПОВИШИ РЕЙТИНГА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА ИМ.
      Основни задачи:

 • Ежегодна оценка на състоянието и тенденциите във функционирането и развитието на ТрУ в променящите се условия и реалности.
 • Високо ниво на академична етика, свобода и социално единство, подобряване на вертикалните и хоризонтални комуникации между различните нива на управление и структурни звена на Университета, както и с контрагенти и партньори от външната среда.
 • Използване на различни форми на реклама за информиране на широката общественост за дейностите в Тракийския университет, с цел популяризирането им в страната и чужбина.
 • Административно обслужване на студенти, преподаватели и служители на Тракийски университет по европейски стандарти.
 • Оптимизиране на дейността на Кариерния център.
 • Предприемане на действия за създаване на Балканска асоциация на Тракийските университети.

 
      5. ЦЕЛЕНАСОЧЕНА КАДРОВА ПОЛИТИКА ЗА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТРУ.
      Основни задачи:

 • Периодична оценка и анализ на състоянието на академичния състав на основните звена.
 • Максимално обезпечаване на научни направления и специалности с хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в ТрУ.
 • Мотивиране на най-добрите студенти за участие в конкурси за докторантури и преподаватели.
 • Привличане на гост-лектори сред изявени в науката и практиката преподаватели и специалисти.
 • Усъвършенстване на системата за атестация на кадрите.
 • Разширяване на студентското самоуправление и активно включване на студентите в работата на всички органи за управление в ТрУ.

 
      6. КАЧЕСТВЕНО ОБНОВЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА.
     Основни задачи:

 • Ремонт, поддръжка и максимална използваемост на материалната база и техническите средства, необходими за учебната и експериментална дейност, както и подобряване на интериора и екстериора на университетската среда.
 • Изграждане и доизграждане на приоритетни обекти: централната университетска библиотека, учебни корпуси №12 и №13, общежитие, учебно-експериментални, клинични, спортни и почивни бази, музеи.
 •  Газификация на Студентското градче и други основни звена извън Студентски град.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • Периодична задълбочена оценка на силните и слабите страни, на възможностите и опасностите, свързани с дейността и развитието на Тракийския университет при новите условия и реалности.
 • Осигуряване на стабилност и устойчивост на резултатите от конкретните дейности в Университета и неговите основни звена.
 • Постигане на успешни институционални и програмни акредитации на направленията в ТрУ.
 • Укрепване на наличните основни академични звена и административни структури и превръщането им в активни и устойчиво функциониращи системи.
 • Поставяне на студентите в центъра на учебния процес, стимулиране на творческата им дейност и активността им в търсенето на знание за професионално формиране и саморазвитие.
 • Въвеждане на иновации в учебната, научно-изследователската и административната дейност с оглед повишаване ефективността от работата на всеки член от академичния състав на ТрУ.
 • Продължаване на усилията за създаване на условия за повишаване на академичността, толерантността и свободата в работата и в отношенията на служителите от отделните академични нива, както и с потребителите на кадри и научни продукти.
 • Въвеждане на нови подходи и критерии при планирането, осъществяването, стимулирането и отчитането на научно-изследователската дейност.
 • Баланс между фундаментални и научноприложни изследвания, активна експериментална, внедрителска и популяризационна дейност.
 • Подобряване на финансово-счетоводното и административно състояние и обслужване.
 • Поетапно изграждане на съвременна материална база и оборудване с подходяща за целите на учебната и научно-изследователска дейност на катедрите апаратура и технически средства чрез максимални използване на националните и европейските фондове.

 

      Мисията, стратегическите насоки, целите и основните задачи присъстват в институционални документи и могат да бъдат актуализирани както при значими промени в основни сфери на социално-икономическия и духовния живот на обществото, така и съобразно интересите и перспективите за развитие на Университета.

      Информация за мисията, целите, стратегията и всички аспекти на дейността на Тракийския университет са публично оповестени чрез своевременно издаваните кандидатстудентски справочници, рекламни материали, правилници, публикации и др., за да достигат навреме до заинтересованите в страната и чужбина.

Вашият коментар