Общо събрание

Общото събрание на Тракийски университет се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, преподаватели на основен трудов договор в МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, на административен персонал, на студентите и докторантите от всички негови звена.

В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор в университета и те представляват не по-малко от 70% от състава му. Представителите на студентите и докторантите са не по-малко от 15%, на нехабилитираните – до 13%, а останалите са от административния персонал.

Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание от основните звена като бройки се определят пропорционално на общия брой студенти и докторанти, обучаващи се в съответното звено. От всяко звено в Общото събрание се включва минимум по един студент. Организирането на избора на студентите, представители в ОС на Университета за всеки мандат става от Студентския съвет. В началото на всяка учебна година на мястото на завършилите, отпадналите или прекъснали студенти, включени в състава на ОС, се избират нови членове.

Нехабилитираните преподаватели от всяко основно звено избират своите представители в ОС. Броят им за съответното звено се определя от АС. От всяко основно звено в състава на ОС се включва минимум по един нехабилитиран преподавател.

Представителите на административния персонал се определят както следва: по един от всеки факултет, един от ректората, а останалите се определят с решение на Академичния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – доц. д-р Димитър Петков, дм

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – доц. д-р Димитрина Брънекова

 

Доклад на Ректора за състоянието на Тракийски университет Стара Загора през периода 20.06.21 – 10.06.22 г.

Доклад на Ректора за състоянието на Тракийски университет Стара Загора през периода 01.12.2019- 20.06.2021 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство и академичната общност на Тракийски университет за периода 15.12.2015 – 30.10.2019 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство и академичната общност на Тракийски университет за периода 01.03.2017 – 30.10.2018 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство и академичната общност на Тракийски университет за периода 15.12.2015 – 01.03.2017 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство на Тракийски университет за периода 4.11.2011 г. –  31.10.2015 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство на Тракийски университет за периода 24.11.2012 г. –  31.10.2013 г.

Отчет за дейността на академичното ръководство на Тракийски университет за периода 5.11.2011 г. –  23.11.2012 г.

 

 

 

Comments are closed