Ректорско ръководство

 

Ректор

Доц. д-р Добри Желев Ярков

CV  Научни трудове

тел: (+359) 042 699 202

e-mail: rector@uni-sz.bg

Декл.по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Зам.-ректор по учебна дейност

Проф. дсн Гюрга Стефанова МИХАЙЛОВА

тел: (+359) 042 699 201

e-mail: gmih@uni-sz.bg

Декл.по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Зам.-ректор по научна и международна дейност

Проф. дхн Веселина Георгиева ГАДЖЕВА

CV  Научни трудове

тел: (+359) 042 699 204

e-mail: vgadjeva@mf.uni-sz.bg

Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност

Проф. д-р Наско Йовчев ВАСИЛЕВ

тел: (+359) 042 699 203

e-mail: n.vasilev@uni-sz.bg

nasvas@abv.bg

Декл.по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Зам.-ректор по проектна дейност

Доц. д-р Дарина ЗАИМОВА

тел: (+359) 042 699 271

e-mail: d.zaimova@uni-sz.bg

dzaimova@gmail.com

 

Главен секретар

доц. д-р Таня Гочева

ТАНЕВА

тел: (+359) 042 699 205

e-mail: ttaneva@uni-sz.bg

ttaneva@abv.bg

 

Помощник ректор

доц. д-р Стефан Славев РИБАРСКИ

тел: (+359) 042 699 230

e-mail: ribarski@uni-sz.bg

Секретар на ректора

Станислава Карова

тел: (+359) 042 699 202 , факс: (+359) 042 672 009

e-mail: skarova@uni-sz.bg

 

Leave a Reply