Информация за преместване на студенти

Заявления на студенти за промяна на специалност, форма на обучение, както и за преместване от/и в друго висше училище, ще се приемат и разглеждат по следния график:

  • До 12.07.2019 г. – приемане на заявления
  • До 30.07.2019 г. – разглеждане на заявленията в комисията по учебна дейност и изпращане за становище в основните звена.
  • До 15.08.2019 г. – решения по заявленията
  • До 30.08.2019 г. – записване или отписване на студентите

Заявленията се подават до Ректора на Тракийски университет (Студентски град)

Заявленията на студентите, касаещи промяна на студентския статут, трябва да бъдат придружени от необходимите документи, удостоверяващи основанието за промяната. Заявления, които не отговарят на изискването за приложени документи, няма да бъдат разглеждани. 

Comments are closed