Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Декана на факултета заведено в деловодството (посочва се категорията за която се кандидатства – „млади учени“ и/или „постдокторанти“), (по образец);

2. Автобиография, европейски образец;

3. Копие на диплома за придобита ОКС „Магистър“ (за модул „млади учени“) или за ОНС „доктор“ (за модул „постдокторанти“) и сертификат за владеене на чужд език;

4. Мотивационно писмо с намерения за научна работа за втората година на програмата, включващо и информация за области на научни интереси;

5. Описание на досегашната научна работа на кандидата (до 3 стр.);

6. Списък с публикации и проекти, в които е участвал;

7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;

8. Анотация и работен план за научна работа за втората година на програмата (цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение за втората година на програмата, очаквани резултати – до 3 стр.)

9. Копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др;

10. Карта за самооценка на кандидатите (по образец);

11. Декларация за липса на двойно финансиране (по образец);

 

Важно – кандидатите подават документи в Научните отдели по факултети в срок от 30.01.2020 г. – 11.02.2020 г. до 16 ч.:

АФ – „Научен отдел“ – стая №448 , г-жа Жулиета Кочеренко

ВМФ – „Научен отдел“ – стая №595, г-жа Невена Първанова

МФ – „Научен отдел“ – стая №18, г-жа Даня Лесинска

ПФ  – „Научен отдел“ – г-жа Светлана Колева

СФ  – „Научен отдел“ –  г-жа Деница Маркова

ФТТ – „Научен отдел“ – гл. ас. д-р Иван Димов

 

Размерът на възнагражденията и периодът на получаването им се определят от Комисиите по факултети, след класиране на кандидатите, в зависимост от техния брой и допустимите параметри.

Утвърждаване на класирането ще бъде направено от Университетска комисия и Ректорски съвет.

Класирането ще бъде обявено на сайта на университета.

 

Comments are closed