Докторски програми

Програмни акредитации за обучение в образователна и научна степен „доктор“ в Тракийски университет

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА АКРЕДИТАЦИЯ ВАЛИДНА ДО  ОЦЕНКА ОТ АКРЕДИТАЦИЯ
  АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ    
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО АГРОХИМИЯ 23.04.2021г. 9.12
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО РАСТЕНИЕВЪДСТВО 23.04.2021г. 9.12
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО, ЛИВАДАРСТВО 23.04.2021г.  9.34
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ХРАНЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ 22.10.2021г.  9.21
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО РАЗВЪЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНИКА НА РАЗМНОЖАВАНЕТО 22.10.2021г.  9.38
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО 19.11.2021г.  9.31
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО 19.11.2021г.  9.32
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ПТИЦЕВЪДСТВО 19.11.2021г.  9.19
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО РИБОВЪДСТВО, РИБНО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ 19.11.2021г.  9.24
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО СВИНЕВЪДСТВО 19.11.2021г.  9.15
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ (КОНЕ, БУБИ, ЗАЙЦИ И ПРОМИШЛЕН ДИВЕЧ, ПЧЕЛИ И ДР.) 19.11.2021г.  9.22
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 24.03.2022г. 9.56
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ГЕНЕТИКА 07.03.2022г. 9.39
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОХИМИЯ 07.03.2022г.  9.47
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МИКРОБИОЛОГИЯ 07.03.2022г.  9.53
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 07.03.2022г.  9.46
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МОРФОЛОГИЯ 07.03.2021г. 8.97
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 06.06.2022г.  9.26
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗООЛОГИЯ 07.03.2021г. 8.90
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БОТАНИКА 06.06.2021г. 8.74
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ 26.01.2024г. 9.20
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСНИТЕ И РИБНИТЕ ПРОДУКТИ 26.01.2023г. 8.75
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 26.01.2024г. 9.31
  ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ    
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА ХИРУРГИЯ 30.10.2020г. 9.46
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И БОЛЕСТИ НА НОВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ 30.10.2020г. 9.42
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ 30.10.2020г. 9.48
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА 11.09.2020г. 9.26
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 11.09.2020г. 9.18
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 11.09.2020г 9.17
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ЕПИЗООТОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЖИВОТНИТЕ 11.09.2020г. 9.38
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ 09.07.2021г. 9.18
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ФАРМАКОЛОГИЯ 09.07.2021г. 9.11
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА МОРФОЛОГИЯ 16.07.2021г. 9.29
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ГЕНЕТИКА 16.07.2021г. 9.25
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 16.07.2021г. 9.32
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ 16.07.202 г. 9.01
  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ    
1.2. ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКАТА (СОЦИАЛНА РАБОТА) 21.11.2022г. 8.76
3.2. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 25.11.2021г. 8.77 
3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) 25.04.2022г. 8.37
4.1 ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ  МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 15.12.2019г. 8.02
4.2 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ, ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И ФИЗИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 15.12.2020г. 9.70
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОФИЗИКА 15.10.2024г. 9.22
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МИКРОБИОЛОГИЯ 27.12.2021г. 8.70
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ИМУНОЛОГИЯ 12.01.2021г. 9.60
4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОХИМИЯ 12.01.2021г. 9.58
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ГЕНЕТИКА 15.10.2024г. 9.01
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ 15.10.2024г. 9.28
7.1 МЕДИЦИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 13.02.2025г. 8.63
7.1 МЕДИЦИНА ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И ЦИТОПАТОЛОГИЯ 07.07.2021г. 8.92
7.1 МЕДИЦИНА АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ 07.07.2021г. 8.95
7.1 МЕДИЦИНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 04.05.2022г. 8.92
7.1 МЕДИЦИНА НЕВРОЛОГИЯ 24.10.2024г. 8.22
7.1 МЕДИЦИНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 23.06.2021г. 8.26
7.1 МЕДИЦИНА ХИГИЕНА (ВКЛ. ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.) 25.01.2024г. 9.17
7.1 МЕДИЦИНА ОТОРИНОЛАГИНГОЛОГИЯ 16.01.2025г. 8.22
7.1 МЕДИЦИНА ИФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 20.06.2019г. 9.00
7.1 МЕДИЦИНА ОФТАЛМОЛОГИЯ 01.12.2021г. 8.49
7.1 МЕДИЦИНА ОБЩА ХИРУРГИЯ 08.06.2022г. 8.67
7.1 МЕДИЦИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 21.11.2024г. 8.86
7.1 МЕДИЦИНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ 01.12.2022г. 9.03
7.1 МЕДИЦИНА ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 16.01.2025г. 8.83
7.1 МЕДИЦИНА СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА 12.01.2022г. 8.42
7.1 МЕДИЦИНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 13.06.2018г. 8.17 
7.1 МЕДИЦИНА НЕВРОХИРУРГИЯ 13.06.2018г. 8.35 
7.1 МЕДИЦИНА ОБЩА МЕДИЦИНА 13.06.2018г. 8.33
7.1 МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЯ И РЕНТГЕНОЛОГИЯ (ВКЛ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ) 20.06.2018г. 8.21
7.1 МЕДИЦИНА ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ 20.06.2019г. 9.83
7.1 МЕДИЦИНА НЕОНАТОЛОГИЯ 13.02.2020г. 9.25
7.1 МЕДИЦИНА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 13.02.2020г. 9.12
7.1 МЕДИЦИНА ФАРМАКОЛОГИЯ 01.12.2021г. 8.53
7.1 МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 08.06.2022г. 8.67
7.1 МЕДИЦИНА ПЕДИАТРИЯ 04.05.2022г. 8.92
7.1 МЕДИЦИНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 19.10.2022г. 8.98
7.1 МЕДИЦИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 16.01.2025г. 8.75
7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 25.07.2025г. 9.07
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ    
1.2 ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКА 09.02.2021г. 8.95
1.2 ПЕДАГОГИКА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 09.02.2022г. 9.07
1.3 ПЕДАГОГИКА на обучението по…. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 09.02.2021г. 8.87
  СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ    
3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (СЕЛСКО СТОПАНСТВО)     15.12.2021г. 8.31
3.8 ИКОНОМИКА НАРОДНО СТОПАНСТВО (РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И ИСТОРИЯ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО)    15.12.2021г. 8.34
3.8 ИКОНОМИКА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (СЕЛСКО СТОПАНСТВО) 15.12.2021г. 8.45
  ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ    
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО    02.12.2021г. 8.30
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 02.12.2021г. 8.32
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО 02.12.2021г. 8.38
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ  02.12.2021г. 8.33
5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ (ПО ОТРАСЛИ)     02.12.2021г. 8.38
5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ПО ОТРАСЛИ) 02.12.2021г. 8.42
5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ   29.01.2021г. 8.88
5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ    29.01.2021г. 8.85

Comments are closed