Документи и такси

Такси

Правилник

Приложение 1 – справки

Приложение 2 – декларация подписана от членоветена научното жури

Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Приложение 3б – заявление за кандидатстване в докторантура на самостоятелна подготовка

Приложение 4 – система за натрупване на кредити

Приложение 5 – индивидуален учебен план

Приложение 6 – атестационен лист

Приложение 7 – годишна план-сметка

Приложение 8 – критерии

Приложение 8.1

Приложение 8.2

Приложение 8.3.1

Приложение 8.3.2

Приложение 8.4

Приложение 8.5

Приложение 8.6

Приложени 9 – декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях

Информационни карти – защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

Договор, предназначен за докторанти на самостоятелна подготовка извън академичния състав на университета

Процедура за признаване от ТрУ на придобита в чужбина степен на висше образование (заявление)

 

 

 

Comments are closed