Обявени конкурси

Дата 03.11.2020г

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси по свободни места

за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. (съгласно Решение №332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. и Решение на Академичния съвет – Протокол №11/21.10.2020 г.) по следните докторски програми:

 

Области на висше образование, професионални

направления и докторски програми

Форми на обучение

Редовна

Задочна

3.8. Икономика

 

 

Икономика и управление (селско стопанство) – СФ

2

4. Природни науки, математика и информатика

 

 

4.3. Биологически науки

 

 

Микробиология – АФ

1

Биохимия – АФ

1

Биофизика – МФ

1

5. Технически науки

 

 

5.1. Машинно инженерство

 

 

Двигатели с вътрешно горене – ФТТ

1

Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ

1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

 

6.3. Животновъдство

 

 

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

6.4. Ветеринарна медицина

 

 

Патология на животните

3

Морфология

1

7. Здравеопазване и спорт

 

 

7.1. Медицина

 

 

Патологоанатомия и цитопатология

1

ОБЩО за ТрУ:

14

 

Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 94/03.11.2020 г.

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка;

3. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

6. Кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”. Кандидатите прилагат и решението на комисията;

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

8. Документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС №275 от 23.04.2020 г.;

Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ.

Подаване на документи в: Медицински факултет – Научен отдел – ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Стопански факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed