ПРОГРАМА за подготовка на конкурсен тест по Управление на здравните грижи

 1. Концептуален модел на Вирджиния Хендерсън за сестринските грижи.
 2. Теории и модели на сестринските грижи. Холистично, функционално, екипно, първично сестринство.
 3. Власт и лидерство в сестринството.
 4. Лидерство и стил на мениджмънт в сестринството. Теории основани на поведенческия подход.
 5. Лидерство и стил на мениджмънт в сестринството. Теории основани на ситуационния подход.
 6. Основни принципи на мениджмънта в здравните грижи.
 7. Комуникациите в управлението на здравните грижи.
 8. Ефективни комуникативни умения в управлението на здравните грижи.
 9. Управленските решения в здравните грижи.
 10. Управление на работните групи в здравните грежи.
 11. Мениджмънт на конфликтите в здравните грижи.
 12. Планирането в здравните грижи.
 13. Управление на човешките ресурси в здравните грижи.
 14. Съвременни методи и техники за обучение на персонала.
 15. Мотивирането в управлението на здравните грижи.Мотивационни съдържателни теории.
 16. Мотивирането в управлението на здравните грижи.Мотивационни процесуални теории.
 17. Подходи за осигуряване на качествени здравни грижи.
 18. Оценка на качеството на здравните грижи.
 19. Контролирането и оценяването в управлението на здравните грижи.
 20. Ефективно управление на времето в здравните грижи.
 21. Управление на планираната промяна и управлението на здравните грижи.

Литература:

 1. Грънчарова Г., Управление на здравните грижи, издателски център на МУ-Плевен, 2005г.
 2. Петков А., Мениджмънт и здравен мениджмънт. Организационна психология, Издателство „Ирита”, 2009 г.
 3. Стамболова Ив., Г.Чанева, Управление на здравните грижи, под редакцията на проф.д-р С.Попова, дм, Учебно практическо ръководство, Филвест, 2007 г.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕСТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

 1. Предимствата на модела на цялостни грижи за пациента са:

        а/ продължителност на комуникацията с пациента, семейството и персонала

        б/ подобрява ценовата ефективност на грижите

        в/ подобрява отзивчивостта към променящите се нужди на пациента

        г/ полезен е при недостиг на сестри.

Верни отговори: а/ и в/.

 1. Според Теорията У на Дъглас и МакГрегър мениджърът трябва да бъде:

        а/ демократичен

        б/ автократичен

        в/ пластичен

        г/ разбиращ.

Верен отговор: а/.

3. Посочете вярното твърдение:

        а/ Интуитивните решения са взети чрез задълбочен анализ.

        б/ Рационалните решения са взети на основата на така нареченото „шесто чувство”.

        в/ Кризисните решения не носят най-голяма отговорност.

        г/ Решенията на благоприятната възможност се отнасят до изполване на ситуацията в интерес на организацията.

Верен отговор: г/.

4. Какво предствляват стандартите при оценката на здравните грижи?

        Верен отговор: Стандартите представляват установени критерии за дейности, планиране на цели, физически или количествени измервания на продуктите, звената за услуги, работните часове, скоростта, цената, капиталовите разходи, приходи, програми и нематериални стандарти.

Comments are closed