Конкурси за асистент – архив 2014 г.

Дата на обявата: 09.12.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в: професионално направление 7.1. Медицина по: „Анатомия, хистология и цитология“ – един; „Офталмология“ – един; професионално направление 3.4. Социални дейности по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (клинична социална работа)“ – един

Педагогически факултет в професионално направление 1.2. Педагогика по: „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един; ТМФСВ (вкл. методика на ЛФК) – един; „Теория на възпитанието и дидактика“ – един.

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 290/09.12.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/ 613 758

 

Дата на обявата: 22.07.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по: „Неонатология“ – един; „Нефрология“ – един.

Медицински факултет в професионално направление 7.1. Медицина по „Клинична практика“ (за специалност Лекарски асистент) – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един; „Програмиране и програмни езици“ (кандидатите могат да бъдат от професионални  направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика или 5.3. Комуникационна и компютърна техника) – един.

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 170/22.07.2014 г.

Документи:

МФ – МБАЛ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/ 669 181

 

Дата на обявата: 26.05.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент в:

Аграрен факултет в професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство (механизация и автоматизация в животновъдството)“ със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 121/26.05.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300

 

Дата на обявата: 09.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по „Сърдечносъдова хирургия“ – двама.

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Развъждане на селскостопанските животни“ – един; професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство (аграрна електроника и автоматика)“ – един; професионално направление 4.3. Биологически науки по: „Микробиология“ – един; „Биохимия“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 84/09.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300

 

Дата на обявата: 28.02.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в професионално направление 4.3.Биологически науки по: „Биология на човека“ – един; „Биохимия“ – един; Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1.Медицина по „Пропедевтика на вътрешните болести“ – един;

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4.Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един.

Педагогически факултет в професионално направление 1.2.Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)“ – един – Конкурсът се прекратява с решение на Академичния съвет Протокол N: 26 / 26.03.2014 г.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 50/28.02.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 20.02.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в професионално направление 3.4.Социални дейности по: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (нормативно-правна регулация на социалната работа) – един;  „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социална работа) – един.

Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в професионално направление 1.2.Педагогика по: „Методика на обучението по английски език“ – един; „Аудиовизуални и информационни технологии в образованието“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 43/20.02.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ДИПКУ – в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 17.01.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по: „Хирургия“ – двама; „Клинична лаборатория“ – един; „Инфекциозни болести“ – един;

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един;

Педагогически факултет в професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по математика (предучилищна и начална училищна педагогика)“ – един;

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Месо и месни продукти“ – един;

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по: „Електрически машини и електрически апарати“ – един; „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един; професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ по „Управление и организация на автомобилния транспорт“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 14/17.01.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 300

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

Comments are closed