Конкурси за асистент – архив 2016 г.

Дата на обявата: 21.12.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет в професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по Вътрешни болести (нефрология)“ – един на 0.2 щат към I Катедра Вътрешни болести; „Кардиология“ – два на 0.2 щат към II Катедра Вътрешни болести; „Гастроентерология“ – един на 0.2 щат към II Катедра Вътрешни болести; всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология по „Психология“ – един; в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика по „Специална педагогика“ – един; всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8565/21.12.2016 г.

Документи – МФ, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. Армейска 9, тел. 042/613778

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 04.11.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет в професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Педиатрия“ – един на 0.2 щат към катедра „Детски болести“; по „Вътрешни болести“ – един на 0,5 щат към катедра „Здравни грижи“; двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8518/04.11.2016 г.

Документи – във МФ, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 19.09.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: по „Паразитология и инвазионни болести на животните“ – един; в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8473/19.09.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Кандидатите за участие в конкурси за длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 04.07.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

 Аграрен факултет по „Фитопатология“ – един; по „Овощарство“ – един; в професионално направление 6.1. Растениевъдство – и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Телеграф“.

Обявата е поместена във вестник „Телеграф“, бр. 27 I/04.07.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699311

Медицински факултет по „Офталмология“ – един; в професионално направление 7.1. Медицина по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ – със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Телеграф“.

Обявата е поместена във вестник „Телеграф“, бр. 27 I/04.07.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/664468

Кандидатите за участие в конкурси за длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 07.06.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

 Аграрен факултет по „Птицевъдство“ – един; по „Говедовъдство и биволовъдство“ – един; професионално направление 6.3. Животновъдство –  и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699443, 699300

Ветеринарномедицински факултет  по „Обща и специална патология на животните“ – един; по „Вътрешни незаразни болести“ – един; професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Тракийски университет – Стара Загора, отменя конкурс за асистент за:

Стопански факултет по „Психология на дейността“ – един, в професионално направление 3.2. Психология

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г

 

Дата на обявата: 19.04.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент за Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол по „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 91/19.04.2016 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

 

Дата на обявата: 17.03.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора , обявява конкурси за асистенти, за:

Медицински факултет в професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия (ортопедия и травматология“) – един, със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика“ – един, със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Стопански факултет в професионално направление 3.2. Психология по „Психология на дейността“ – един, със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 63/17.03.2016 г.

Отменя обявения конкурс за асистент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Автоматика, компютърна техника и системи за управление“ – един, със срок 3 месеца, обявен във вестник „Новинар“, бр. 38/16.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ДИПКУ – в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758,

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 409.

 

Дата на обявата: 16.02.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 2 месеца  от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Автоматика, компютърна техника и системи за управление“ – един, със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 38/16.02.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

 

Дата на обявата: 18.01.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол  в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по: „Автоматика, изчислителна техника и системи за управление“ – един; „Електротехника“ – един, двата със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 13/18.01.2016 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

Comments are closed