Конкурси за асистент

Дата на обявата: 14.01.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Лозарство“ – един със срок за подаване на документи 2 месеца;

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патологична анатомия“ – един със срок за подаване на документи 3 месеца;

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ със срок за подаване на документи 2 месеца;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е поместена във в. „България днес“, бр. 11 (2256)/14.01.2019 г.

Информация и документи: АФ, отдел „Научен“ – тел. 042/699443; МФ, ул. Армейска 11, отдел „Научен“ –тел. 042/664468; ВМФ, отдел „Научен“, тел 042/699506;


Дата на обявата: 07.12.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Транспортни системи и транспортни технологии“ – един; Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика

1. По „Предучилищна педагогика“ – един;

2. По „Педагогическа и възрастова психология“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца от излизане на обявата.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 9205/07.12.2018 г.

Информация и документи: за ДИПКУ в ПФ – ул. Армейска 9, тел. 042/613758; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;

 


Дата на обявата: 31.10.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по:

1. Научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един към катедра „Анатомия“;

2. Научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ – един на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“;

В област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология по:

1. Научна специалност „Медицинска психология“ – един , по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, към катедра „Медицинска психология и чужди езици;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 месеца от излизане на обявата.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 9198/31.10.2018 г.

За информация: МФ, ул. Армейска 11, отдел „Научен“ –тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 27.09.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по:

1. Научна специалност „Педиатрия“ – един на 0.2 щат към катедра „Детски болести“ и на 0.8 щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“.

2. Научна специалност „Съдова хирургия“ – един на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“.

3. Научна специалност „Гастроентерология“ – един на 0.2 щат към II катедра Вътрешни болести.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Всички конкурси със срок 2 месеца от излизане на обявата.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 9169/27.09.2018 г.

За информация: МФ, ул. Армейска 11, отдел „Научен“ –тел. 042/664468;

 

Дата на обявата: 05.07.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 месеца от публикуване на обявата.

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия“ – един на 0.2 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата.

Факултет Техника и Технологии

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Транспортни системи и транспортни технологии“ – един, със срок три месеца от публикуване на обявата.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец;

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Обявата е публикувана във вестник „Стандарт“, бр. 9098/05.07.2018 г.

Подаване на документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – отдел „Научен“, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;


Дата на обявата: 02.04.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по „Химия“ – един, изискване към кандидатите – магистърска степен по аналитична химия;

2. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един;

ДИПКУ

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Начална училищна педагогика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 9009/02.04.2018 г.

За информация: ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506; за ДИПКУ в ПФ, отдел „Научен“, тел. 042/613758

 

Дата на обявата: 15.01.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, спира обявени конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Спира обявения конкурс за академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, по научна специалност „Специална педагогика“ – един на 0.5 щат към катедра „Социални дейности“. Конкурсът е обявен във в. „Стандарт“, бр. 8841/04.10.2017 г.

2. Спира обявения конкурс за академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“. Конкурсът е обявен във в. „Стандарт“, бр. 8841/04.10.2017 г.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8934/15.01.2018 г.

За информация: МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468


 

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed