Конкурси за асистент

Дата на обявата: 05.07.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 месеца от публикуване на обявата.

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия“ – един на 0.2 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата.

Факултет Техника и Технологии

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Транспортни системи и транспортни технологии“ – един, със срок три месеца от публикуване на обявата.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец;

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Обявата е публикувана във вестник „Стандарт“, бр. 9098/05.07.2018 г.

Подаване на документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – отдел „Научен“, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181;


Дата на обявата: 02.04.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по „Химия“ – един, изискване към кандидатите – магистърска степен по аналитична химия;

2. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един;

ДИПКУ

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Начална училищна педагогика“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 9009/02.04.2018 г.

За информация: ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506; за ДИПКУ в ПФ, отдел „Научен“, тел. 042/613758

 

Дата на обявата: 15.01.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, спира обявени конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Спира обявения конкурс за академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, по научна специалност „Специална педагогика“ – един на 0.5 щат към катедра „Социални дейности“. Конкурсът е обявен във в. „Стандарт“, бр. 8841/04.10.2017 г.

2. Спира обявения конкурс за академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“. Конкурсът е обявен във в. „Стандарт“, бр. 8841/04.10.2017 г.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8934/15.01.2018 г.

За информация: МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468


Дата на обявата: 21.11.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един, на 0.2 щат към катедра „Социални дейности“;

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия (урология)“ – един на 0.2 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и на 0.5 щат към клиника по Урология, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД;

3. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Педиатрия“ – един на 0.2 щат към катедра „Детски болести“ и на 0.5 щат към клиника по Детски болести, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД;

Срок 2 месеца от излизане на обявата. Документи – в МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика  по „Начална училищна педагогика“ – един;

2. В област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика по „Информатика и информационни технологии“ – един; Срок 2 месеца от излизане на обявата. Документи – в ПФ,отдел „Научен“, тел. 042/613758

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Цитология, хистология и ембриология“, към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един; Срок 2 месеца от излизане на обявата. Документи – във ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8889/21.11.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

● Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

● Автобиография – европейски образец;

● Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

● Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

● Медицинско свидетелство;

● Свидетелство за съдимост;

● Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 04.10.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един, към катедра „Медицинска химия и биохимия“;

в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: по „Ендокринология“ – един на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“; по „Неврология“ – един на 0.2 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“; по „Физиология на човека“ – един на 0.2 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“; по „Обща хирургия“ – два на 0.2 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия, урология“;

в област на висше образование 3. Социални , стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по „Организация и управление извън сферата на материалното производство /социални дейности/“ – един към катедра “Социални дейности“;

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Специална педагогика“ – един на 0.5 щат към катедра „Социални дейности;

Конкурсът по „Специална педагогика“ със срок 3 месеца, всички останали със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – в МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

Педагогически факултет

В професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по „Съвременен български език“ – един към катедра „Езиково обучение и информационни технологии“;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – в ПФ,отдел „Научен“, тел. 042/613758

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един към катедра „Вътрешни незаразни болести“; със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506

Филиал Хасково

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“ – два към катедра „Здравни грижи“; със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – в МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8841/04.10.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 03.07.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет: в професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по „Физика“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Педагогически факултет: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/613758

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8750/03.07.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 26.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Неврохирургия“ – един, на 0.2 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, към катедра „Вътрешни незаразни болести;  със срок 3 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8712/26.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 03.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Акушерство и гинекология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Аграрен факултет: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Овощарство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8690/03.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 08.03.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ по „Цитология, хистология и ембриология“ – един със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: по „Неврология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“; по „Дерматология и венерология“ – един  по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/664468

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по: „Методика на обучението по история (гражданско образование) – един; „Начална училищна педагогика“ – един; двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – в Педагогически факултет, тел. 042/613778

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8638/08.03.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива)

 

Дата на обявата: 01.02.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: по „Фармакология“ – един; в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8603/01.02.2017 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed