Конкурси за асистент

 

Дата на обявата: 23.01.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна хирургия“ – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Конкурсът със срок 3 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 18 (3527)/23.01.2023 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел:042/699506;


 

Архив 2022 г.

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2018-2019г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed