Конкурси за главен асистент -архив 2014 г.

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Педагогически факултет за главни асистенти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (интегрирано обучение, умствена изостаналост) – един; Психология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Стопански факултет за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология по Езикознание – немски език със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403

 

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет за главен асистент в област на висшеобразование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по Художествено наследство на България със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 03.06.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 46/03.06.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент по „Генетика“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

 

Дата на обявата: 07.03.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет за главен асистент по „Специална педагогика (интегрирано обучение и умствена изостаналост“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 20/07.03.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 25.02.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Стопански факултет за главен асистент в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8.Икономика по „Икономика и управление (по отрасли – индустрия)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 16/25.02.2014 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403.

 

Дата на обявата: 24.01.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за главни асистенти по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научни специалности: „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; „Педиатрия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 7/24.01.2014 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

Comments are closed