Конкурси за главен асистент – архив 2015 г.

Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Аграрен факултет за главен асистент по Микробиология, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.

 

Дата на обявата:  16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за

Медицински факултет, за главни асистенти по: Обща медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 04.08.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за

Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, за главни асистенти в професионални направления: 6.1. Растениевъдство по Фуражно производство, ливадарство – един; 6.3. Животновъдство по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един, двата със срок 2 от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.

 

Дата на обявата: 30.06.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Аграрен факултет в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за главен асистент по Генетика със срок 2 от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 49/30 юни 2015 г.

Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466.

 

Дата на обявата: 26.05.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за главен асистент по Двигатели с вътрешно горене – един. 

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за главен асистент по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (методика на обучението по здравните грижи) – един, за нуждите на специалност „Медицинска сестра“.

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за главен асистент по Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – двама.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Стопански факултет в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, за главен асистент по Икономика и управление (по отрасли) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Документи:  

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403.

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за главен асистент по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – двама.

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за главен асистент по Хигиена.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи:  

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468.

 

Дата на обявата: 10.03.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за главен асистент по Специална педагогика (умствена изостаналост) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 18/10.03.2015 г.

Документи  – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Аграрния факултет за главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи  – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

Comments are closed