Конкурси за главен асистент – архив 2016 г.

Дата на обявата: 11.11.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Аграрен факултетглавен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3 Животновъдство по „Специални отрасли(коне)“ – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 89/11.11.2016 г.

Ветеринарномедицински факултетглавен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина по „Анатомия на домашните животни“ – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Медицински факултет – главен асистент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина по Медико-санитарна защита – един; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Факултет Техника и технологии, гр. Ямболглавни асистенти: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство по Метрология и метрологично осигуряване – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство по Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12 Хранителни технологии по Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати – един; трите конкурса за ФТТ със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 89/11.11.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699443

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699506

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

ФТТ – във факултета, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181

 

Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Аграрен факултетглавни асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по „Физика“ – един; в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Общо земеделие“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство“ – един;  всички със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 54/15.07.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300

 

Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултетглавни асистенти по: Дерматология и венерология – един; Образна диагностика по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология /вкл. с използване на радиоактивни изотопи/“ – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; всички със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 44/10.06.2016 г.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямболглавен асистент по:  Механизация и електрификация на растениевъдството в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство; със срок 3 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 44/10.06.2016 г.

Документи:

за МФ – във факултета, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468

за ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181.

 

Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за главен асистент по Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент по Промишлена топлотехника, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки – един.

Стопански факултет за главен асистент по Геометрия и топология, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 – 403

 

Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет за главен асистент по Биохимия, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за главен асистент по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един.

Ветеринарномедицински факултет за главен асистент по Ветеринарно-санитарна експертиза, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – един

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

Comments are closed