Конкурси за главен асистент – 2018 г.

Дата на обявата: 11.12.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Агарен факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки

1. По научна специалност „Зоология“ – един;

2. По научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

1. По научна специалност „Птицевъдство“ – един;

2. По научна специалност „Специални отрасли (зайци и промишлен дивеч)“ – един;

3. По научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 102/11.12.2018 г.; Документи: АФ, тел. 042/699443


Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по научна специалност „Медицинска физика“ – един за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“.

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Офталмология“ – един за нуждите на катедра „Оториноларингология и офталмология“.

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.

Всички конкурси със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, Обявата е публикувана в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Образна диагностика, научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/19.01.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468

Comments are closed