Конкурси за главен асистент

Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Патология на животните“ – един;

 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 15.03.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по:

1. „Физиология на животните“ – един;

2. „Специална патоанатомия и обща патология“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 22/15.03.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 01.02.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

2. По научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един;

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:

1. По научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ – един;

2. По научна специалност „Електрически мрежи и системи“ – един;

3. По научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 10/01.02.2019 г.;

Документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Агарен факултет

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“ – един;

2. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – три;

3. По „Машинни елементи“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство:

1. По научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един;

2. По научна специалност „Специални отрасли (буби)“ – един;

3. По научна специалност „Специални отрасли (пчели)“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Хербология“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биохимия“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/22.01.2019 г.;

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; МФ – ул. „Армейска“ 11,отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 11.12.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Агарен факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки

1. По научна специалност „Зоология“ – един;

2. По научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство

1. По научна специалност „Птицевъдство“ – един;

2. По научна специалност „Специални отрасли (зайци и промишлен дивеч)“ – един;

3. По научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 102/11.12.2018 г.; Документи: АФ, тел. 042/699443

 

Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по научна специалност „Медицинска физика“ – един за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“.

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Офталмология“ – един за нуждите на катедра „Оториноларингология и офталмология“.

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.

Всички конкурси със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, Обявата е публикувана в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Образна диагностика, научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/19.01.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed