Конкурси за главен асистент

Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки по научна специалност „Медицинска физика“ – един за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“.

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Офталмология“ – един за нуждите на катедра „Оториноларингология и офталмология“.

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.

Всички конкурси със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, Обявата е публикувана в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Образна диагностика, научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/19.01.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 24.11.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на :

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Фармакология“ към катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ – един;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 94/24.11.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 10.10.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“:

Медицински факултет„главен асистент“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Фармакология“ (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един; „главен асистент“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия, урология“  – един на 0.5 щат; „главен асистент“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия“ към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ – един на 0.5 щат; „главен асистент“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по научна специалност „Специална психология (социални дейности)“ към катедра „Социални дейности“ – един; „главен асистент“, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ към катедра „Социални дейности“ – един на 0.5 щат;

Всички конкурси със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 81/10.10.2017 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468

 

Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Аграрен факултетакадемична длъжност „главен асистентв област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биохимия“ към катедра „Биохимия, микробиология и физика“ – един, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 44/02.06.2017 г.

Документи: АФ – отдел „Научен“, тел. 042/699443

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Медицински факултетакадемична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Физиология на животните и човека“ към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – два; със срок 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ – бр. 103/27.12.2016 г.

Документи:

МФ – отдел „Научен“, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

 

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed