Конкурси за главен асистент

Дата на обявата: 31.07.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ – един на 0.5 щат;

2. Главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология по „Медицинска психология“ – един;

3. Главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (обучение на чуждестранни студенти медици на български език)“ – един;

4. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“, за нуждите на специалност „Акушерка“ – един;

5. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“, за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ – един;

6. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Обща медицина“ – два конкурса (един на 0.5 щат и един на цял щат);

7. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Оториноларингология“ – един на 0.5 щат;

8. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Гръдна хирургия“ към катедра „Специална хирургия“ на 0.5 щат и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един;

9. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;

10. Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един;

11. Главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Медицина по „Биохимия“ – един на щат 0.5;

Конкурсите със срок 2 месеца.Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 68/31.07.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 13.05.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Химия“ – един;

2. Главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Технология на храните“ – един;

Конкурсите със срок 3 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 43/13.05.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 12.05.2020 г.

 

Тракийският университет преобявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Ветеринарна хирургия“ – два към катедра „Ветеринарна хирургия“;

2. „Главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Патология на животните“ – два към катедра „Вътрешни незаразни болести“;

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Епидемиология“ – един към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“;

2. „Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – два на цял щат и един на 0.5 щат към катедра „Анатомия“;

3. „Главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биофизика“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

Педагогически факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (литература за деца)“ – един към катедра „ПНУП;

Стопански факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по научна специалност „Информатика – информационни технологии“ – един към катедра „Математика и информатика“;

Факултет „Техника и технологии“

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Технология на шевното производство“ – един;

Конкурсът за Факултет „Техника и технологии“ със срок 3 месеца, всички останали конкурси със срок 2 месеца.

 Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 42/12.05.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 6, тел. 042/ 613758; СФ – тел. 042/699409; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 14.04.2020 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Ветеринарна хирургия“ – два към катедра „Ветеринарна хирургия“;

2. „Главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Патология на животните“ – два към катедра „Вътрешни незаразни болести“;

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Епидемиология“ – един към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“;

2. „Главен асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – два на цял щат и един на 0.5 щат към катедра „Анатомия“;

3. „Главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биофизика“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

Педагогически факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (литература за деца)“ – един към катедра „ПНУП;

Стопански факултет

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по научна специалност „Информатика – информационни технологии“ – един към катедра „Математика и информатика“;

Факултет „Техника и технологии“

1. „Главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Технология на шевното производство“ – един;

Конкурсът за Факултет „Техника и технологии“ със срок 3 месеца, всички останали конкурси със срок 2 месеца,считано от датата на прекратяване на извънредното положение.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 36/14.04.2020 г.;

Документи: ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 6, тел. 042/ 613758; СФ – тел. 042/699409; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 

 


Дата на обявата: 17.03.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Педиатрия”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Детски болести“ – един;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Неврология”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 24/17.03.2020 г.;

Документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 

Дата на обявата: 21.01.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един.

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ – един.

3. „Главен асистент“ по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един.

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Обща хирургия”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

2. „Главен асистент“  по научна специалност „Биофизика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 6/21.01.2020 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

 

 


Дата на обявата: 04.10.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,, за нуждите на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“– един;

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология”, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Здравни грижи“ – два;

3. „Главен асистент“ по научна специалност „Молекулярна биология”, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 78/04.10.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 11.06.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Технология на месните и рибните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство – един;

Стопански факултет

1. „Главен асистент“ по научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – три;

2. „Главен асистент“ по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един на 0.5 щат;

3. „Главен асистент“ по научна специалност „Организация и управление на производството (селско стопанство)”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 46/11.06.2019 г.;

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; СФ, отдел „Научен“, тел. 042/699409;


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Патология на животните“ – един;

 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 15.03.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по:

1. „Физиология на животните“ – един;

2. „Специална патоанатомия и обща патология“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 22/15.03.2019 г.;

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 01.02.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

2. По научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един;

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:

1. По научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера“ – един;

2. По научна специалност „Електрически мрежи и системи“ – един;

3. По научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 10/01.02.2019 г.;

Документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Агарен факултет

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство:

1. По научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“ – един;

2. По научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – три;

3. По „Машинни елементи“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство:

1. По научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един;

2. По научна специалност „Специални отрасли (буби)“ – един;

3. По научна специалност „Специални отрасли (пчели)“ – един;

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Хербология“ – един;

Медицински факултет

В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биохимия“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/22.01.2019 г.;

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; МФ – ул. „Армейска“ 11,отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed