Конкурси за главен асистент

 

Дата на обявата: 19.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 03.06.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

Академична длъжност „главен асистент“ по „Икономика и управление“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един на 0.5 щат;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 41/03.06.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 17.05.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембиология“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 37/17.05.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;

 


Дата на обявата: 15.04.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Главен асистент“ по „Овощарство“, професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 30/15.04.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443;

 


Дата на обявата: 25.03.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Акушерка“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“ и на 0.5 щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 24/25.03.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

 


Дата на обявата: 21.01.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 6/21.01.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;


 

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed