Конкурси за доценти – архив 2014 г.

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Аграрен факултет за доценти във: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Микробиология – един; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Технология на млякото и млечните продукти – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет за доценти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по: Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация) – един; Специална педагогика (умствена изостаналост) – един; Психология (обща и социална психология) – един, всички със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник”.

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по Химия (химия и екология) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

 

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Аграрен факултет за доценти в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по: Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) – един; Почвознание – един, двата със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 24.06.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по вътрешни незаразни болести със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 52/24.06.2014 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.
 

Дата на обявата: 03.06.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: Дерматология и венерология – един; Акушерство и гинекология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 46/03.06.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468
 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти по: „Паразитология и хелминтология“ – един; „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; „Съдебна медицина“ – един; „Психиатрия“ – един; „Неврохирургия“ – един, всички в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (социална работа); доцент по „Социология (медицинска социология)“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; доцент (специалност „акушерка“) по „Методика на обучението по здравни грижи“; доцент (специалност „медицинска сестра“) по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (методика на обучението по здравни грижи)“, двата в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи.

Аграрен факултет за доцент по „Свиневъдство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. „Животновъдство“

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент по „Математическо моделиране и приложение на математиката“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика.

Педагогически факултет за доцент по „Специална педагогика (умствена изостаналост)“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика;

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 07.03.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика за доценти по: „Теория на възпитанието и дидактика“ – един; „Специална педагогика (логопедия)“ – един; „Педагогика на обучението по български език и литература (предучилищна педагогика)“ – един.

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр 20/07.03.2014 г.

Документи:

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

Comments are closed