Конкурси за доценти – архив 2015 г.

Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за доценти по: Хигиена – един; Неврология – един; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

Аграрен факултет за доцент по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет, за доценти по: Нуклеарна медицина по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология (вкл. с използване на радиоактивни изотопи), професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Педагогически факултет, за доцент по Информатика,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., област на висше образование 1. Педагогически науки – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 80/16.10.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/ 613 758

 

Дата на обявата: 04.08.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за доценти по: Анестезиология и реаниматология – един; Пулмология – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, за доценти в професионални направления: 5.1. Машинно инженерство по Машини и съоръжения за леката промишленост – един, със срок 2 месеца; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по Автоматизация на области от нематериалната сфера – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

 

Дата на обявата: 30.06.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доцент по Вътрешни незаразни болести със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.49/30 юни 2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доцент по Биохимия със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за доцент по Специални отрасли (промишлен дивеч) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 10.03.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за доценти по: Морфология – един; Анатомия, хистология, цитология – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за доцент по Екология и опазване на екосистемите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за доцент по Психология (социална психология) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 18/10.03.2015 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Медицински факултет за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.1. Медицина по Гастроентерология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

Comments are closed