Конкурси за доценти – архив 2016 г.

Дата на обявата: 07.10.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по Акушерство и гинекология – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.79/07.10.2016 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет – доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по Обществено ветеринарно дело и законодателство – един; със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Аграрен факултет – доценти в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Екология и опазване на екосистемите – един; двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.54/15.07.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699506;

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699300

 

Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по Химия (обща и неорганична) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по Двигатели с вътрешно горене – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.44/10.06.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/669 506;

ФТТ – във факултета, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669181.

 

Дата на обявата: 22.04.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за доценти в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по: Паразитология и инвазионни болести на животните – един; Обща и специална патология на животните – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по Електрически мрежи и системи – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 32/22.04.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/669 506;

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669 181.

 

Дата на обявата: 22.03.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за доцент по Обща хирургия (ортопедия и травматология), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт;

Педагогически факултет за доцент по Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 22/22.03.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613758

 

Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за

Медицински факултет за доценти по: Анатомия, хистология и цитология (цитология) – един; Гастроентерология – един, двата в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Аграрен факултет за доцент по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните), област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

Comments are closed