Конкурси за доценти 2018

Дата на обявата: 11.12.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Педагогически факултет

В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по математика (начален етап на основната образователна степен) – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр.102/11.12.2018 г.

Документи:ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/613758;


Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ – един за нуждите на катедра „Здравни грижи“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Функционална патология и имунология на животните“ – един за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Факултет Техника и технологии:

1. В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика по научна специалност „Промишлена топлотехника“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Обявата е публикувана в ДВ, бр.33/17.04.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506; ФТТ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел 046/669181.


Дата на обявата: 23.02.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията (кинезитерапия и ерготерапия), за нуждите на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – един на 0,2 щат към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“;

Аграрен факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Фуражно производство, ливадарство – един към катедра „Растениевъдство“

Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Обявата е поместена в ДВ, бр.17/23.02.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; АФ – отдел „Научен“, тел. 042/699443;


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един към катедра „Анатомия“;

Факултет Техника и технологии

В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“ – един;

Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Обявата е поместена в ДВ, бр.7/19.01.2018 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669 181.

Comments are closed