Конкурси за доценти 2019

Дата на обявата: 09.07.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един.

 Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 54/09.07.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Генетика“ – един;

2. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Хранене и диететика“ – един;

Факултет Техника и технологии

1. В област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един;

Всички конкурси със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ №38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 15.03.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“ – два;

Ветеринарномедицински факултет

1. В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по  „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един;

Всички конкурси са със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 22/15.03.2019 г.

Документи: АФ, отдел „Научен“, тел. 042/699443; ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 01.02.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0.5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“;

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 10/01.02.2019 г.

Документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ –

2. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Психиатрия“ за провеждане на лекционен курс на български и чуждестранни студенти към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“ – един;

Педагогически факултет

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един;

2. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)“ – един;

Всички конкурси със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 7/22.01.2019 г.

Документи: ПФ – ул. „Армейска“ 9, отдел „Научен“, тел. 042/613758; МФ – ул. „Армейска“ 11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

Comments are closed