Конкурси за доценти – архив 2020г.

Дата на обявата: 08.12.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3. Биологически науки по „Биохимия“ – един;

2. „Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление  6.3. Животновъдство по „Физиология на животните и човека“ – един;

3. „Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление  6.3. Животновъдство по „Птицевъдство“ – един;

Стопански факултет

1.„Доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по „Народно стопанство (регионално стопанство и местно управление)“ – един,

Всички конкурси със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 104/08.12.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, тел. 042/699443; Стопански факултет, тел. 042/699400

 


Дата на обявата: 06.10.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Медицински колеж

 „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Ортопедия и травматология“ – един;

Педагогически факултет

„Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език)“ – един;

Филиал-Хасково

Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Офталмология“ – един на 0.25 щат;

 Всички конкурси със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 86/06.10.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758; МК – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 600755; Филиал-Хасково – гр. Хасково, ул. „Съединение“ №48, тел. 038/664375;

 


Дата на обявата: 31.07.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

„Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ – един;

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един на 0.5 щат.

2. Доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ – един.

Конкурсът за ВМФ със срок 3 месеца, всички останали със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 68/31.07.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 10.07.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

„Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Микробиология“ – един;

ДИПКУ

„Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (социално-емоционално учене)“ – един;

Медицински колеж

„Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ – един на 0.5 щат.

Педагогически факултет

„Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един;

Конкурсът за МК със срок 3 месеца, всички останали със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 61/10.07.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

АФ – Студентски град, тел. 042/699443; ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/ 613758; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 09.06.2020г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“:

Педагогически факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … по „Педагогика на обучението по информационни технологии“ – един за нуждите на Факултет „Техника и технологии“;

Конкурсът със срок 3 месеца. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 52/09.06.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/613758

 


Дата на обявата: 13.05.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Технология на храните“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 43/13.05.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 12.05.2020 г.

Тракийският университет преобявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“;

2. „Доцент“ в професионално направление 4.3. Биологически науки по „Морфология“ – един на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ за нуждите на катедра „Анатомия“;

3. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща медицина“ – един към I Катедра вътрешни болести;

Педагогически факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)“ – един към катедра „ПСН“; 

2. Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език)“ – един към катедра „ЕОИТ;

3. „Доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (основи на природните и обществените дисциплини в началната училищна степен)“ – един към катедра „ПНУП;

Стопански факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика по научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един към катедра „Математика и информатика“;

Факултет „Техника и технологии“

1. „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика по „Промишлена топлотехника“ – един;

Конкурсът за Факултет „Техника и технологии“ със срок 3 месеца, всички останали конкурси със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 42/12.05.2020 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 6, тел. 042/ 613758; СФ – тел. 042/699409; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 14.04.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“;

2. „Доцент“ в професионално направление 4.3. Биологически науки по „Морфология“ – един на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ за нуждите на катедра „Анатомия“;

3. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща медицина“ – един към I Катедра вътрешни болести;

Педагогически факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)“ – един към катедра „ПСН“; 

2. Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език)“ – един към катедра „ЕОИТ;

3. „Доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (основи на природните и обществените дисциплини в началната училищна степен)“ – един към катедра „ПНУП;

Стопански факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика по научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един към катедра „Математика и информатика“;

Факултет „Техника и технологии“

1. „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика по „Промишлена топлотехника“ – един;

Конкурсът за Факултет „Техника и технологии“ със срок 3 месеца, всички останали конкурси със срок 2 месеца, считано от датата на прекратяване на извънредното положение.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 36/14.04.2020 г.; Документи: МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. „Армейска“ 6, тел. 042/ 613758; СФ – тел. 042/699409; ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 11.02.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Филиал-Хасково

„Доцент“ по научна специалност „Управление на здравните грижи“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един.

 Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 12/11.02.2020 г.

Документи: МФ – ул. „Армейска“11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 11.02.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора обявява, че прекратява процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ към катедра „Анатомия“ на Медицински факултет – един (ДВ, бр. 6 от 2020 г.)

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 12/11.02.2020 г.

За информация: МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 21.01.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина:

1. Доцент по   научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ за нуждите на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“ – един.

2. Доцент по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един.

Медицински факултет

В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина:

1. Доцент по научна специалност „Обща хирургия“ – един на 0.5 щат към катедра „Хирургически болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“.

2. Доцент по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на катедра „Анатомия“ – един.- ( отменя се )

 Всички конкурси със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 6/21.01.2020 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506; МФ – ул. „Армейска“11, отдел „Научен“, тел. 042/664468;

Comments are closed