Конкурси за преподаватели – архив 2015 г.

Дата на обявата: 05.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс зa:

Медицински колеж за преподавател по „Английски език“ на половин щатна длъжност за всички специалности с общ хорариум – 420 часа.

Срокът за подаване на документите е един месец от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 05.11.2015 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в деканата на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Телефон за справка:

МФ – 042/ 664 468

Comments are closed