Конкурси за преподаватели – архив 2017 г.

Дата на обявата: 28.09.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс

Медицински факултет – редовен   преподавател по:

1. Английски език – за нуждите на катедра „Медицинска психология и чужди езици“

Срок за подаване на документите един месец от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 28.09.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в деканата на МФ следните документи (чл. 76 (4) от ПРАСТрУ):

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Телефон за справка: МФ – 042/664468, ул. Армейска 11

 

Дата на обявата: 22.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за

Стопански факултет – редовен преподавател по:

1. Латински език – за нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“

Срок за подаване на документите един месец от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 22.06.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи (чл. 76 (4) от ПРАСТрУ):

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Телефон за справка:

СФ – 042/699400

 

Дата на обявата: 27.04.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за

Медицински факултет  – редовен  преподавател по:

1. Клинична практика, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Лекарски асистент“, на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“.

Срокът за подаване на документите е един месец от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.04.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Телефон за справка:

МФ – 042/ 664 468

 

Дата на обявата: 06.03.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за

Медицински колеж  – редовен  преподавател по:

1. Микробиология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на специалност „Медицински лаборант“.

Срокът за подаване на документите е един месец от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.03.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в деканата на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Телефон за справка: МФ – 042/ 664 468

Comments are closed