Конкурси за преподаватели – 2018 г.

Дата на обявата: 21.09.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурси преподаватели за нуждите на Медицински факултет:

1. Преподавател по Клинична практика, специалност „Медицинска сестра“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ – двама преподаватели.

2. Преподавател по Клинична практика, специалност „Акушерка“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра Здравни грижи“ – двама преподаватели.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 25.09.2018 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи (чл. 76 (4) от ПРАСТрУ):

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Телефон за справка:

МФ – 042/ 664 468, ул. „Армейска“ 11


Дата на обявата: 02.07.2018 г.

Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател в нуждите на Медицински колеж:

В професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ за практическо обучение по дисциплините: кинезитерапия; лечебен масаж; кинезиология; патокинезиология; ММТ и клинична практика.

Срок за подаване на документи – един месец от публикуване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 02.07.2018 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи (чл. 76 (4) от ПРАСТрУ):

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Телефон за справка:

МФ – 042/ 664 468, ул. „Армейска“ 11

Comments are closed