Конкурси за преподаватели – архив 2019 г.

Дата на обявата: 01.07.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ по:

1. „Физическо възпитание и спорт“ – един;

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 01.07.2019 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181


Дата на обявата: 08.04.2019 г.
Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ по:

1. „Физическо възпитание и спорт“ – един;

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 08.04.2019 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Документи: ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181

Comments are closed