Конкурси за преподаватели

22.12.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински колеж:

 По „Клинична практика“ професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един на 0.5 щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 03.01.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Медицински колеж следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/601721;

 


11.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Клинична практика“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ един на цял щат и един на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи.

Срок за подаване на документи – два месеца, считано от 11.07.2022 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

 


10.01.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински колеж:

 По „Хистотехника“ професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един на 0.25 щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 10.01.2022 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Медицински колеж следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/601721;

 

 

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed