Конкурси за професори – архив 2014 г.

Дата на обявата: 05.12.2014 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професори във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности по Организация и управление извън сферата на материалното  производство (организация и управление на социалната сфера) – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: Професионални заболявания – един; Ревматология – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Аграрен факултет за професори в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по: Специални отрасли (пчели) – един; Физиология на животните и човека – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Стопански факултет за професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по Народно стопанство (история на народното стопанство – регионално развитие) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Документи за:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 403

 

Дата на обявата: 11.11.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Аграрен факултет за професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по специалност „Птицевъдство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 93/11.11.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

Дата на обявата: 05.08.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за:

Аграрен факултет за професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по Генетика със срок 2 месеца от обнародването в

„Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

 

Дата на обявата: 11.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор по „Медико-санитарна защита“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

Аграрен факултет за професор по „Говедовъдство и биволовъдство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. „Животновъдство“

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 33/11.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

Comments are closed