Конкурси за професори – архив 2015 г.

Дата на обявата: 20.11.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Ветеринарномедицински факултет за професор по Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Медицински факултет за професори по: Обща хирургия – един; Обща хирургия (гръдна хирургия) – един; Обща хирургия (ортопедия и травматология) – един; Съдова хирургия – един; Ото-рино-ларингология – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; Микробиология, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 90/20.11.2015 г

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 506.

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

 

Дата на обявата: 16.10.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет, за професори по: Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт – един; Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Аграрен факултет, за професор по Екология и опазване на екосистемите, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един.

Ветеринарномедицински факултет, за професор по Морфология, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Обявата е поместена в ДВ  бр. 80/16.10.2015 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 466

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 506

 

Дата на обявата: 26.05.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурс за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, за професор по Механизация и електрификация на растениевъдството – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Обявата е поместена в ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

 

Дата на обявата: 07.04.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Педагогически факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за професори по: Методика на физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст – един; Методика на обучението по математика – един.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

 

Дата на обявата: 20.01.2015 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по Имунология.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол за професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по Технология на млякото и млечните продукти за нуждите на Ел Би Булгарикум.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 5/20.01.2015 г.

Документи за:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181

Comments are closed