Конкурси за професори – архив 2016 г.

Дата на обявата: 15.07.2016 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Инфекциозни болести – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 54/15.07.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 10.06.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Епидемиология – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 44/10.06.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 19.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурс за

Медицински факултет за професор по Медицинска психология, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 14/19.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Дата на обявата: 02.02.2016 г.

Тракийски университет обявява конкурси за:

Медицински факултет за професори по: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един; Анатомия, хистология и цитология – един; Обща хирургия за нуждите на специалностите „Рехабилитатор“ и „Гериатрични грижи“ към Медицински колеж – един, всички в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина; Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ към Медицински колеж – един, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

Comments are closed