Конкурси за професори – архив 2017 г.

 

Дата на обявата: 24.11.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия (урология)“ – един на 0.5 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и на 0.5 щат към клиника по Урология, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 94/24.11.2017 г.

Документи – в МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

 

Дата на обявата: 05.07.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ за нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 54/05.07.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 44/02.06.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност Физиология на животните и човека към катедра „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 103/27.12.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

Comments are closed