Конкурси за професори

Дата на обявата: 03.11.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

„Професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.1. Физически науки  по „Физика“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 94/03.11.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

АФ, Студентски град, тел. 042/699443


Дата на обявата: 09.06.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“.

2. „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарно-санитарна експертиза“ – един за нуждите на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт“.

Конкурсите със срок 3 месеца. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 52/09.06.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 12.05.2020 г.

Тракийският университет – Стара Загора, преобявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Екология“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

ФТТ, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 14.04.2020 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

1. „Професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии по „Екология“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца, считано от датата на прекратяване на извънредното положение.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 36/14.04.2020 г.

Документи – ФТТ, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


Дата на обявата: 05.11.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Растениевъдство“ за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един.

Конкурсът със срок 2 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 87/05.11.2019 г.

Документи: АФ, тел. 042/699443;


Дата на обявата: 09.07.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един.

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването в „Държавен вестник“, бр. 54/09.07.2019 г.

Документи: ВМФ, отдел „Научен“, тел. 042/699506;


Дата на обявата: 11.06.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Имунопатология и алергология“ – един за нуждите на катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“.

Конкурсът със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 46/11.06.2019 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ – един;

Срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.

Документи – ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506


Дата на обявата: 22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност “професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ – един, за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 


Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed