Конкурси за професори

Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биофизика“ – един за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един.

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, Обявата е публикувана в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468; за ДИПКУ в ПФ, отдел „Научен“, тел. 042/613758


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, по научна специалност „Физика (медицинска физика, медицинска техника и апаратура)“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

2. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност „Биофизика“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

3. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/19.01.2018 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

 


Дата на обявата: 24.11.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Обща хирургия (урология)“ – един на 0.5 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и на 0.5 щат към клиника по Урология, УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ АД;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 94/24.11.2017 г.

Документи – в МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

 

Дата на обявата: 05.07.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ за нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 54/05.07.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет: академична длъжност “професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 44/02.06.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – академична длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност Физиология на животните и човека към катедра „Здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр. 103/27.12.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

 

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed