Конкурси за професори

 

Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „професор“ по „Технология на лекарствените форми“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ на 0.5 щат – един;

Конкурсът със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 99/13.12.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 


Дата на обявата: 11.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на цял щат;

2. Академична длъжност „професор“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на 0.2 щат;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдсво, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

 


Дата на обявата: 19.07.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патология на животните“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56/19.07.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443 Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 03.06.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Хигиена“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Хигиена, епидимиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ – един, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Механизация и електрификация на растениевъдството“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Художествено оформяне на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „професор“ по „Технология на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 м.;

Конкурсите са със срок 3 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;


 

Дата на обявата: 17.05.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Професор“ по „Морфология“, професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. „Професор“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един;

2. „Професор“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 37/17.05.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;

 


Дата на обявата: 15.04.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Професор“ по „Ботаника“, професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ – един;

2. „Професор“ по „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. „Професор“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един;

2. „Професор“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ – един;

Медицински факултет

1. „Професор“ по „Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – един;

Педагогически факултет

1. „Професор“ по „Методика на обучението по физическо възпитание“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., област на висше образовани 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Конкурсът за Педагогически факултет със срок 3 м., всички останали конкурси със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 25.03.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Педагогически факултет

1. „Професор“ по „Методика на обучението по изобразително изкуство“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на катедра „ИТИИЧЕ“ – един;

Конкурсът със срок 3 месеца. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 24/25.03.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 21.01.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на катедра „Биология и аквакултура“ – един;

2. „Професор“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по „Мелиорация (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“ за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един;

 Конкурсите със срок 2 месеца. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 6/21.01.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел.042/699443;


 

 

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed