Конкурси за професори

Дата на обявата: 19.04.2019 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по научна специалност „Ветеринарна микробиология“ – един;

Срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 33/19.04.2019 г.

Документи – ВМФ , отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата:22.01.2019 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност “професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

В област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Функционална патология и имунология“ – един, за нуждите на катедра „Обща и клинична патология на животните“, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 


Дата на обявата: 11.12.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Педагогически факултет

В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика“ – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 102/11.12.2018 г.

Документи:ПФ – ул. „Армейска“ 9, тел. 042/613758;

 

Дата на обявата: 17.04.2018 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по научна специалност „Биофизика“ – един за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

1. В област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ – един.

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, Обявата е публикувана в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468; за ДИПКУ в ПФ, отдел „Научен“, тел. 042/613758


Дата на обявата: 19.01.2018г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, по научна специалност „Физика (медицинска физика, медицинска техника и апаратура)“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

2. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност „Биофизика“ – един към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“;

3. В област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ – един към катедра „Медицинска химия и биохимия“;

Срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 7/19.01.2018 г.

Документи – МФ , отдел „Научен“, тел. 042/664468

 

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed