Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2 2016 г.

Дата на обявяване: 27.10.2016 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

1. Доцент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.25 щат.

2. Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.5 щат.

Документи: в деканата на ПФ. Телефон за справка: 042/613 778

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г.


Дата на обявяване: 15.09.2016 г.

Тракийски университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

  • Доцент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
  • Асистент по „Специална педагогика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Документите се подават в деканата на ПФ.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 15.09.2016 г.

Телефон за справка: 042/613 778

 

Comments are closed