Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2 2017 г.

Дата на обявяване: 28.09.2017 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 1 (1), (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за нуждите на Медицински факултет:

1. Професор по научна специалност „Обща медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.25 щат към I Катедра Вътрешни болести.

Документи: в деканата на МФ, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 28.09.2017 г.

Comments are closed