Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.2 2018 г.

Дата на обявяване: 29.03.2018 г.

Тракийският университет обявява прием на документи по § 1 (1), (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за нуждите на Медицински факултет:

1. Професор по научна специалност „Обща медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.2 щат към I Катедра Вътрешни болести и обща медицина – един.

2. Доцент по научна специалност „Пулмология“ област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.  Медицина на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ – един.

Документи: в Отдел – научен на МФ, телефон за справка: 042/664468

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 29.03.2018 г.

Comments are closed